Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flush" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "spola" till svenska språket

EnglishSwedish

Flush

[Spola]
/fləʃ/

noun

1. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

1. Perioden med störst välstånd eller produktivitet

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • prime
 • ,
 • topp
 • ,
 • storhetstid
 • ,
 • utblomstring
 • ,
 • spola

2. A rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of good health

  synonym:
 • bloom
 • ,
 • blush
 • ,
 • flush
 • ,
 • rosiness

2. En rosa färg (särskilt i kinderna) tas som ett tecken på god hälsa

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • rodna
 • ,
 • spola
 • ,
 • rosighet

3. Sudden brief sensation of heat (associated with menopause and some mental disorders)

  synonym:
 • hot flash
 • ,
 • flush

3. Plötslig kort värmekänsla (associerad med klimakteriet och vissa psykiska störningar)

  synonym:
 • varm blixt
 • ,
 • spola

4. A poker hand with all 5 cards in the same suit

  synonym:
 • flush

4. En pokerhand med alla 5 korten i samma färg

  synonym:
 • spola

5. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

5. Det snabba släppet av ett lager av affektiv kraft

 • "De fick en bra smäll av det"
 • "Vilken stövel!"
 • "Han fick en snabb brådska av att injicera heroin"
 • "Han gör det för sparkar"
  synonym:
 • smäll
 • ,
 • känga
 • ,
 • ladda
 • ,
 • rusa
 • ,
 • spola
 • ,
 • spänning
 • ,
 • sparka

6. A sudden rapid flow (as of water)

 • "He heard the flush of a toilet"
 • "There was a little gush of blood"
 • "She attacked him with an outpouring of words"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • gush
 • ,
 • outpouring

6. Ett plötsligt snabbt flöde (som av vatten)

 • "Han hörde spolningen av en toalett"
 • "Det var en liten ström av blod"
 • "Hon attackerade honom med ett utflöde av ord"
  synonym:
 • spola
 • ,
 • forsa
 • ,
 • utgjutelse

7. Sudden reddening of the face (as from embarrassment or guilt or shame or modesty)

  synonym:
 • blush
 • ,
 • flush

7. Plötslig rodnad i ansiktet (som från förlägenhet eller skuld eller skam eller blygsamhet)

  synonym:
 • rodna
 • ,
 • spola

verb

1. Turn red, as if in embarrassment or shame

 • "The girl blushed when a young man whistled as she walked by"
  synonym:
 • blush
 • ,
 • crimson
 • ,
 • flush
 • ,
 • redden

1. Bli röd, som i förlägenhet eller skam

 • "Flickan rodnade när en ung man visslade när hon gick förbi"
  synonym:
 • rodna
 • ,
 • karmosinröd
 • ,
 • spola

2. Flow freely

 • "The garbage flushed down the river"
  synonym:
 • flush

2. Flöda fritt

 • "Soporna spolade nerför floden"
  synonym:
 • spola

3. Glow or cause to glow with warm color or light

 • "The sky flushed with rosy splendor"
  synonym:
 • flush

3. Glöda eller orsaka glöd med varm färg eller ljus

 • "Himlen spolade av rosa prakt"
  synonym:
 • spola

4. Make level or straight

 • "Level the ground"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • level
 • ,
 • even out
 • ,
 • even

4. Gör jämn eller rak

 • "Jämna marken"
  synonym:
 • spola
 • ,
 • nivå
 • ,
 • jämna ut
 • ,
 • jämn

5. Rinse, clean, or empty with a liquid

 • "Flush the wound with antibiotics"
 • "Purge the old gas tank"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • scour
 • ,
 • purge

5. Skölj, rengör eller töm med en vätska

 • "Spola såret med antibiotika"
 • "Rena den gamla bensintanken"
  synonym:
 • spola
 • ,
 • skura
 • ,
 • rensa

6. Irrigate with water from a sluice

 • "Sluice the earth"
  synonym:
 • sluice
 • ,
 • flush

6. Bevattna med vatten från en sluss

 • "Sluss jorden"
  synonym:
 • sluss
 • ,
 • spola

7. Cause to flow or flood with or as if with water

 • "Flush the meadows"
  synonym:
 • flush

7. Orsaka flöde eller översvämning med eller som om med vatten

 • "Spola ängarna"
  synonym:
 • spola

adjective

1. Of a surface exactly even with an adjoining one, forming the same plane

 • "A door flush with the wall"
 • "The bottom of the window is flush with the floor"
  synonym:
 • flush(p)

1. Av en yta exakt jämn med en angränsande, som bildar samma plan

 • "En dörr i jämnhöjd med väggen"
 • "Fönstrets botten ligger i jämnhöjd med golvet"
  synonym:
 • spolning(p)

2. Having an abundant supply of money or possessions of value

 • "An affluent banker"
 • "A speculator flush with cash"
 • "Not merely rich but loaded"
 • "Moneyed aristocrats"
 • "Wealthy corporations"
  synonym:
 • affluent
 • ,
 • flush
 • ,
 • loaded
 • ,
 • moneyed
 • ,
 • wealthy

2. Att ha ett rikligt utbud av pengar eller ägodelar av värde

 • "En rik bankir"
 • "En spekulant som spolar med kontanter"
 • "Inte bara rik utan laddad"
 • "Pengar aristokrater"
 • "Rika företag"
  synonym:
 • välbärgad
 • ,
 • spola
 • ,
 • laddad
 • ,
 • pengar
 • ,
 • förmögen

adverb

1. Squarely or solidly

 • "Hit him flush in the face"
  synonym:
 • flush

1. Helt eller fast

 • "Slå honom i ansiktet"
  synonym:
 • spola

2. In the same plane

 • "Set it flush with the top of the table"
  synonym:
 • flush

2. I samma plan

 • "Ställ den i jämnhöjd med toppen av bordet"
  synonym:
 • spola