Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flood" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "översvämning" till svenska språket

EnglishSwedish

Flood

[Översvämning]
/fləd/

noun

1. The rising of a body of water and its overflowing onto normally dry land

 • "Plains fertilized by annual inundations"
  synonym:
 • flood
 • ,
 • inundation
 • ,
 • deluge
 • ,
 • alluvion

1. Uppkomsten av en vattenmassa och dess överflöd på normalt torrt land

 • "Slätter befruktade av årliga översvämningar"
  synonym:
 • översvämning
 • ,
 • syndaflod
 • ,
 • alluvion

2. An overwhelming number or amount

 • "A flood of requests"
 • "A torrent of abuse"
  synonym:
 • flood
 • ,
 • inundation
 • ,
 • deluge
 • ,
 • torrent

2. Ett överväldigande antal eller belopp

 • "En flod av förfrågningar"
 • "En ström av övergrepp"
  synonym:
 • översvämning
 • ,
 • syndaflod
 • ,
 • torrent

3. Light that is a source of artificial illumination having a broad beam

 • Used in photography
  synonym:
 • flood
 • ,
 • floodlight
 • ,
 • flood lamp
 • ,
 • photoflood

3. Ljus som är en källa till artificiell belysning med en bred stråle

 • Används inom fotografi
  synonym:
 • översvämning
 • ,
 • strålkastare
 • ,
 • översvämningslampa
 • ,
 • fotoflod

4. A large flow

  synonym:
 • flood
 • ,
 • overflow
 • ,
 • outpouring

4. Ett stort flöde

  synonym:
 • översvämning
 • ,
 • överlopp
 • ,
 • utgjutelse

5. The act of flooding

 • Filling to overflowing
  synonym:
 • flood
 • ,
 • flowage

5. Översvämningshandlingen

 • Fyllning till överflöd
  synonym:
 • översvämning
 • ,
 • flöde

6. The occurrence of incoming water (between a low tide and the following high tide)

 • "A tide in the affairs of men which, taken at the flood, leads on to fortune" -shakespeare
  synonym:
 • flood tide
 • ,
 • flood
 • ,
 • rising tide

6. Förekomsten av inkommande vatten (mellan lågvatten och följande högvatten)

 • "En våg i människors angelägenheter som, tagen vid översvämningen, leder vidare till förmögenhet" -shakespeare
  synonym:
 • översvämningstidvatten
 • ,
 • översvämning
 • ,
 • stigande tidvatten

verb

1. Fill quickly beyond capacity

 • As with a liquid
 • "The basement was inundated after the storm"
 • "The images flooded his mind"
  synonym:
 • deluge
 • ,
 • flood
 • ,
 • inundate
 • ,
 • swamp

1. Fyll snabbt över kapacitet

 • Som med en vätska
 • "Källaren översvämmades efter stormen"
 • "Bilderna svämmade över hans sinne"
  synonym:
 • syndaflod
 • ,
 • översvämning
 • ,
 • översvämma
 • ,
 • träsk

2. Cover with liquid, usually water

 • "The swollen river flooded the village"
 • "The broken vein had flooded blood in her eyes"
  synonym:
 • flood

2. Täck med vätska, vanligtvis vatten

 • "Den svullna floden översvämmade byn"
 • "Den brutna venen hade översvämmat blod i hennes ögon"
  synonym:
 • översvämning

3. Supply with an excess of

 • "Flood the market with tennis shoes"
 • "Glut the country with cheap imports from the orient"
  synonym:
 • flood
 • ,
 • oversupply
 • ,
 • glut

3. Försörjning med ett överskott på

 • "Översvämma marknaden med tennisskor"
 • "Glut landet med billig import från orienten"
  synonym:
 • översvämning
 • ,
 • överutbud
 • ,
 • överflöd

4. Become filled to overflowing

 • "Our basement flooded during the heavy rains"
  synonym:
 • flood

4. Bli fylld till överflödande

 • "Vår källare svämmade över under de kraftiga regnen"
  synonym:
 • översvämning

Examples of using

Relief has been sent to the flood sufferers.
Lättnad har skickats till de översvämningsdrabbade.
Many lives were lost in the flood.
Många liv gick förlorade i översvämningen.
Three people are missing after the flood.
Tre personer saknas efter översvämningen.