Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fire" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "eld" till svenska språket

EnglishSwedish

Fire

[Brand]
/faɪər/

noun

1. The event of something burning (often destructive)

 • "They lost everything in the fire"
  synonym:
 • fire

1. Händelsen av något brinnande (ofta destruktivt)

 • "De förlorade allt i elden"
  synonym:
 • brand

2. The act of firing weapons or artillery at an enemy

 • "Hold your fire until you can see the whites of their eyes"
 • "They retreated in the face of withering enemy fire"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • firing

2. Handlingen att skjuta vapen eller artilleri mot en fiende

 • "Håll din eld tills du kan se de vita i deras ögon"
 • "De drog sig tillbaka inför vissnande fiendeeld"
  synonym:
 • brand
 • ,
 • avfyrning

3. The process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke

 • "Fire was one of our ancestors' first discoveries"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • flame
 • ,
 • flaming

3. Processen för förbränning av brandfarliga material som producerar värme och ljus och (ofta) rök

 • "Eld var en av våra förfäders första upptäckter"
  synonym:
 • brand
 • ,
 • flamma
 • ,
 • flammande

4. A fireplace in which a relatively small fire is burning

 • "They sat by the fire and talked"
  synonym:
 • fire

4. En öppen spis där en relativt liten eld brinner

 • "De satt vid elden och pratade"
  synonym:
 • brand

5. Once thought to be one of four elements composing the universe (empedocles)

  synonym:
 • fire

5. En gång troddes vara ett av fyra element som utgör universum (empedokles)

  synonym:
 • brand

6. Feelings of great warmth and intensity

 • "He spoke with great ardor"
  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour
 • ,
 • fervor
 • ,
 • fervour
 • ,
 • fervency
 • ,
 • fire
 • ,
 • fervidness

6. Känslor av stor värme och intensitet

 • "Han talade med stor iver"
  synonym:
 • glöd
 • ,
 • brand

7. Fuel that is burning and is used as a means for cooking

 • "Put the kettle on the fire"
 • "Barbecue over an open fire"
  synonym:
 • fire

7. Bränsle som brinner och används som matlagningsmedel

 • "Sätt vattenkokaren på elden"
 • "Grillning över öppen eld"
  synonym:
 • brand

8. A severe trial

 • "He went through fire and damnation"
  synonym:
 • fire

8. En svår prövning

 • "Han gick igenom eld och fördömelse"
  synonym:
 • brand

9. Intense adverse criticism

 • "Clinton directed his fire at the republican party"
 • "The government has come under attack"
 • "Don't give me any flak"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • attack
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • blast

9. Intensiv negativ kritik

 • "Clinton riktade sin eld mot det republikanska partiet"
 • "Regeringen har blivit attackerad"
 • "Ge mig ingen flak"
  synonym:
 • brand
 • ,
 • attackera
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • spränga

verb

1. Start firing a weapon

  synonym:
 • open fire
 • ,
 • fire

1. Börja avfyra ett vapen

  synonym:
 • öppen eld
 • ,
 • brand

2. Cause to go off

 • "Fire a gun"
 • "Fire a bullet"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • discharge

2. Orsak att gå av

 • "Avfyra en pistol"
 • "Avfyra en kula"
  synonym:
 • brand
 • ,
 • utsläpp

3. Bake in a kiln so as to harden

 • "Fire pottery"
  synonym:
 • fire

3. Grädda i en ugn för att härda

 • "Eldkeramik"
  synonym:
 • brand

4. Terminate the employment of

 • Discharge from an office or position
 • "The boss fired his secretary today"
 • "The company terminated 25% of its workers"
  synonym:
 • displace
 • ,
 • fire
 • ,
 • give notice
 • ,
 • can
 • ,
 • dismiss
 • ,
 • give the axe
 • ,
 • send away
 • ,
 • sack
 • ,
 • force out
 • ,
 • give the sack
 • ,
 • terminate

4. Avsluta anställningen av

 • Utskrivning från kontor eller befattning
 • "Bossen sparkade sin sekreterare idag"
 • "Företaget sade upp 25% av sina anställda"
  synonym:
 • förskjuta
 • ,
 • brand
 • ,
 • meddela
 • ,
 • kan
 • ,
 • avskeda
 • ,
 • ge yxan
 • ,
 • skicka iväg
 • ,
 • säck
 • ,
 • tvinga ut
 • ,
 • ge säcken
 • ,
 • avsluta

5. Go off or discharge

 • "The gun fired"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • discharge
 • ,
 • go off

5. Gå av eller urladdning

 • "Pistolen avfyrades"
  synonym:
 • brand
 • ,
 • utsläpp
 • ,
 • gå iväg

6. Drive out or away by or as if by fire

 • "The soldiers were fired"
 • "Surrender fires the cold skepticism"
  synonym:
 • fire

6. Kör ut eller bort med eller som genom eld

 • "Soldaterna fick sparken"
 • "Surrender avfyrar den kalla skepsisen"
  synonym:
 • brand

7. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

7. Ropa fram (känslor, känslor och svar)

 • "Väck medlidande"
 • "Höj ett leende"
 • "Framkalla sympati"
  synonym:
 • väcka
 • ,
 • framkalla
 • ,
 • upptända
 • ,
 • tända
 • ,
 • brand
 • ,
 • höja
 • ,
 • provocera

8. Destroy by fire

 • "They burned the house and his diaries"
  synonym:
 • burn
 • ,
 • fire
 • ,
 • burn down

8. Förstöra genom eld

 • "De brände huset och hans dagböcker"
  synonym:
 • bränna
 • ,
 • brand
 • ,
 • bränna ner

9. Provide with fuel

 • "Oil fires the furnace"
  synonym:
 • fuel
 • ,
 • fire

9. Förse med bränsle

 • "Olja eldar ugnen"
  synonym:
 • bränsle
 • ,
 • brand

Examples of using

Playing with fire is dangerous.
Att leka med elden är farligt.
Rub two sticks together to get the fire started.
Gnid ihop två pinnar för att få igång elden.
It's a shame God is not here to watch this fire.
Det är synd att Gud inte är här för att titta på den här elden.