Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fine" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fin" till svenska språket

EnglishSwedish

Fine

[Bra]
/faɪn/

noun

1. Money extracted as a penalty

  synonym:
 • fine
 • ,
 • mulct
 • ,
 • amercement

1. Pengar utvunna som straffavgift

  synonym:
 • bra
 • ,
 • mulct
 • ,
 • amercement

verb

1. Issue a ticket or a fine to as a penalty

 • "I was fined for parking on the wrong side of the street"
 • "Move your car or else you will be ticketed!"
  synonym:
 • ticket
 • ,
 • fine

1. Utfärda en biljett eller böter till som straffavgift

 • "Jag fick böter för parkering på fel sida av gatan"
 • "Flytta din bil annars får du biljett!"
  synonym:
 • biljett
 • ,
 • bra

adjective

1. Being satisfactory or in satisfactory condition

 • "An all-right movie"
 • "The passengers were shaken up but are all right"
 • "Is everything all right?"
 • "Everything's fine"
 • "Things are okay"
 • "Dinner and the movies had been fine"
 • "Another minute i'd have been fine"
  synonym:
 • all right
 • ,
 • fine
 • ,
 • o.k.
 • ,
 • ok
 • ,
 • okay
 • ,
 • hunky-dory

1. Vara tillfredsställande eller i tillfredsställande skick

 • "En helt rätt film"
 • "Passagerarna skakades om men mår bra"
 • "Är allt bra?"
 • "Allt är bra"
 • "Saker är okej"
 • "Middagen och filmerna hade varit bra"
 • "Ännu en minut hade jag mått bra"
  synonym:
 • okej
 • ,
 • bra
 • ,
 • ok.
 • ,
 • ok
 • ,
 • hunky-dory

2. Minutely precise especially in differences in meaning

 • "A fine distinction"
  synonym:
 • fine

2. Minutiöst exakt särskilt i skillnader i betydelse

 • "En fin distinktion"
  synonym:
 • bra

3. Thin in thickness or diameter

 • "A fine film of oil"
 • "Fine hairs"
 • "Read the fine print"
  synonym:
 • fine

3. Tunn i tjocklek eller diameter

 • "En fin film av olja"
 • "Fina hårstrån"
 • "Läs det finstilta"
  synonym:
 • bra

4. Characterized by elegance or refinement or accomplishment

 • "Fine wine"
 • "Looking fine in her easter suit"
 • "A fine gentleman"
 • "Fine china and crystal"
 • "A fine violinist"
 • "The fine hand of a master"
  synonym:
 • fine

4. Kännetecknas av elegans eller förfining eller prestation

 • "Fint vin"
 • "Ser bra ut i sin påskkostym"
 • "En fin herre"
 • "Fint porslin och kristall"
 • "En fin violinist"
 • "En mästares fina hand"
  synonym:
 • bra

5. Of textures that are smooth to the touch or substances consisting of relatively small particles

 • "Wood with a fine grain"
 • "Fine powdery snow"
 • "Fine rain"
 • "Batiste is a cotton fabric with a fine weave"
 • "Covered with a fine film of dust"
  synonym:
 • fine

5. Av texturer som är släta vid beröring eller ämnen som består av relativt små partiklar

 • "Trä med finkornigt"
 • "Fin pudersnö"
 • "Bra regn"
 • "Batiste är ett bomullstyg med en fin väv"
 • "Täckt med en fin film av damm"
  synonym:
 • bra

6. Free from impurities

 • Having a high or specified degree of purity
 • "Gold 21 carats fine"
  synonym:
 • fine

6. Fri från orenheter

 • Med en hög eller specificerad renhetsgrad
 • "Guld 21 karat bra"
  synonym:
 • bra

adverb

1. An expression of agreement normally occurring at the beginning of a sentence

  synonym:
 • very well
 • ,
 • fine
 • ,
 • alright
 • ,
 • all right
 • ,
 • OK

1. Ett uttryck för överensstämmelse som normalt förekommer i början av en mening

  synonym:
 • mycket väl
 • ,
 • bra
 • ,
 • okej
 • ,
 • OK

2. In a delicate manner

 • "Finely shaped features"
 • "Her fine drawn body"
  synonym:
 • finely
 • ,
 • fine
 • ,
 • delicately
 • ,
 • exquisitely

2. På ett ömtåligt sätt

 • "Fint formade funktioner"
 • "Hennes fina ritade kropp"
  synonym:
 • fint
 • ,
 • bra
 • ,
 • delikat
 • ,
 • utsökt

Examples of using

She's a fine looking woman.
Hon är en snygg kvinna.
"Can I say it in this way as well?" "Yes, that's fine too."
"Kan jag säga det på det här sättet också?" "Ja, det är också bra."
There's often a fine line between confidence and arrogance.
Det finns ofta en fin gräns mellan självförtroende och arrogans.