Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "favorable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gynnsam" till svenska språket

EnglishSwedish

Favorable

[Gynnsam]
/fevərəbəl/

adjective

1. Encouraging or approving or pleasing

 • "A favorable reply"
 • "He received a favorable rating"
 • "Listened with a favorable ear"
 • "Made a favorable impression"
  synonym:
 • favorable
 • ,
 • favourable

1. Uppmuntra eller godkänna eller glädja

 • "Ett positivt svar"
 • "Han fick ett positivt betyg"
 • "Lyssnade med ett gynnsamt öra"
 • "Gjorde ett gynnsamt intryck"
  synonym:
 • gynnsam

2. (of winds or weather) tending to promote or facilitate

 • "The days were fair and the winds were favorable"
  synonym:
 • favorable
 • ,
 • favourable

2. (av vindar eller väder) tenderar att främja eller underlätta

 • "Dagarna var rättvisa och vindarna var gynnsamma"
  synonym:
 • gynnsam

3. Presaging or likely to bring good luck

 • "A favorable time to ask for a raise"
 • "Lucky stars"
 • "A prosperous moment to make a decision"
  synonym:
 • golden
 • ,
 • favorable
 • ,
 • favourable
 • ,
 • lucky
 • ,
 • prosperous

3. Presaging eller sannolikt att ge lycka

 • "En gynnsam tid att be om löneförhöjning"
 • "Lyckostjärnor"
 • "Ett välmående ögonblick att fatta ett beslut"
  synonym:
 • gyllene
 • ,
 • gynnsam
 • ,
 • tur
 • ,
 • välmående

4. Inclined to help or support

 • Not antagonistic or hostile
 • "A government friendly to our interests"
 • "An amicable agreement"
  synonym:
 • friendly
 • ,
 • favorable
 • ,
 • well-disposed

4. Benägen att hjälpa eller stödja

 • Inte antagonistisk eller fientlig
 • "En regering som är vänlig mot våra intressen"
 • "En vänskaplig överenskommelse"
  synonym:
 • vänlig
 • ,
 • gynnsam
 • ,
 • väldisponerad

5. Occurring at a convenient or suitable time

 • "An opportune time to receive guests"
  synonym:
 • favorable
 • ,
 • favourable

5. Inträffar vid lämplig eller lämplig tidpunkt

 • "En lämplig tidpunkt att ta emot gäster"
  synonym:
 • gynnsam

Examples of using

I'm looking forward to receiving your favorable answer.
Jag ser fram emot att få ditt positiva svar.
I have no idea what he has in mind, rejecting such a favorable proposal.
Jag har ingen aning om vad han har i åtanke och avvisar ett så gynnsamt förslag.