Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fall" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fall" in i svenska språket

EnglishSwedish

Fall

[Höst]
/fɔl/

noun

1. The season when the leaves fall from the trees

 • "In the fall of 1973"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • autumn

1. Säsongen då löven faller från träden

 • "Hösten 1973"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • höst

2. A sudden drop from an upright position

 • "He had a nasty spill on the ice"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • tumble
 • ,
 • fall

2. Ett plötsligt fall från upprätt läge

 • "Han hade ett otäckt spill på isen"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • tumla
 • ,
 • falla

3. The lapse of mankind into sinfulness because of the sin of adam and eve

 • "Women have been blamed ever since the fall"
  synonym:
 • Fall

3. Mänsklighetens förfall till syndighet på grund av adams och evas synd

 • "Kvinnor har fått skulden ända sedan syndafallet"
  synonym:
 • Höst

4. A downward slope or bend

  synonym:
 • descent
 • ,
 • declivity
 • ,
 • fall
 • ,
 • decline
 • ,
 • declination
 • ,
 • declension
 • ,
 • downslope

4. En nedåtgående lutning eller böj

  synonym:
 • nedstigning
 • ,
 • nedböjning
 • ,
 • falla
 • ,
 • nedgång
 • ,
 • deklination
 • ,
 • böjning
 • ,
 • nedförsbacke

5. A lapse into sin

 • A loss of innocence or of chastity
 • "A fall from virtue"
  synonym:
 • fall

5. Ett förfall i synd

 • En förlust av oskuld eller kyskhet
 • "Ett fall från dygd"
  synonym:
 • falla

6. A sudden decline in strength or number or importance

 • "The fall of the house of hapsburg"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • downfall

6. En plötslig nedgång i styrka eller antal eller betydelse

 • "Huset hapsburgs fall"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • undergång

7. A movement downward

 • "The rise and fall of the tides"
  synonym:
 • fall

7. En rörelse nedåt

 • "Tidvattnets uppgång och fall"
  synonym:
 • falla

8. The act of surrendering (usually under agreed conditions)

 • "They were protected until the capitulation of the fort"
  synonym:
 • capitulation
 • ,
 • fall
 • ,
 • surrender

8. Handlingen att kapitulera (vanligtvis under överenskomna villkor)

 • "De var skyddade fram till fortets kapitulation"
  synonym:
 • kapitulation
 • ,
 • falla
 • ,
 • överlämna

9. The time of day immediately following sunset

 • "He loved the twilight"
 • "They finished before the fall of night"
  synonym:
 • twilight
 • ,
 • dusk
 • ,
 • gloaming
 • ,
 • gloam
 • ,
 • nightfall
 • ,
 • evenfall
 • ,
 • fall
 • ,
 • crepuscule
 • ,
 • crepuscle

9. Tiden på dygnet omedelbart efter solnedgången

 • "Han älskade skymningen"
 • "De slutade före nattens fall"
  synonym:
 • skymning
 • ,
 • glödande
 • ,
 • gloam
 • ,
 • nattfall
 • ,
 • jämnt fall
 • ,
 • falla
 • ,
 • crepuscule
 • ,
 • crepuscle

10. When a wrestler's shoulders are forced to the mat

  synonym:
 • fall
 • ,
 • pin

10. När en brottares axlar tvingas till mattan

  synonym:
 • falla
 • ,
 • stift

11. A free and rapid descent by the force of gravity

 • "It was a miracle that he survived the drop from that height"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • fall

11. En fri och snabb nedstigning genom tyngdkraften

 • "Det var ett mirakel att han överlevde droppen från den höjden"
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • falla

12. A sudden sharp decrease in some quantity

 • "A drop of 57 points on the dow jones index"
 • "There was a drop in pressure in the pulmonary artery"
 • "A dip in prices"
 • "When that became known the price of their stock went into free fall"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • dip
 • ,
 • fall
 • ,
 • free fall

12. En plötslig kraftig minskning i någon mängd

 • "En minskning med 57 poäng på dow jones-indexet"
 • "Det var ett tryckfall i lungartären"
 • "En nedgång i priserna"
 • "När det blev känt gick priset på deras aktier i fritt fall"
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • doppa
 • ,
 • falla
 • ,
 • fritt fall

verb

1. Descend in free fall under the influence of gravity

 • "The branch fell from the tree"
 • "The unfortunate hiker fell into a crevasse"
  synonym:
 • fall

1. Sjunk ner i fritt fall under gravitationens inflytande

 • "Grenen föll från trädet"
 • "Den olyckliga vandraren föll i en springa"
  synonym:
 • falla

2. Move downward and lower, but not necessarily all the way

 • "The temperature is going down"
 • "The barometer is falling"
 • "The curtain fell on the diva"
 • "Her hand went up and then fell again"
  synonym:
 • descend
 • ,
 • fall
 • ,
 • go down
 • ,
 • come down

2. Rör dig nedåt och lägre, men inte nödvändigtvis hela vägen

 • "Temperaturen går ner"
 • "Barometern faller"
 • "Gardinen föll på divan"
 • "Hennes hand gick upp och föll sedan igen"
  synonym:
 • nedstiga
 • ,
 • falla
 • ,
 • gå ner
 • ,
 • kom ner

3. Pass suddenly and passively into a state of body or mind

 • "Fall into a trap"
 • "She fell ill"
 • "They fell out of favor"
 • "Fall in love"
 • "Fall asleep"
 • "Fall prey to an imposter"
 • "Fall into a strange way of thinking"
 • "She fell to pieces after she lost her work"
  synonym:
 • fall

3. Passera plötsligt och passivt in i ett tillstånd av kropp eller själ

 • "Falla i en fälla"
 • "Hon blev sjuk"
 • "De föll i onåd"
 • "Fall in love"
 • "Somna"
 • "Fall offer för en bedragare"
 • "Falla in i ett konstigt sätt att tänka"
 • "Hon föll i bitar efter att hon förlorat sitt arbete"
  synonym:
 • falla

4. Come under, be classified or included

 • "Fall into a category"
 • "This comes under a new heading"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • come

4. Komma under, vara hemligstämplad eller inkluderad

 • "Falla in i en kategori"
 • "Detta kommer under en ny rubrik"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • kom

5. Fall from clouds

 • "Rain, snow and sleet were falling"
 • "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on herculaneum"
  synonym:
 • precipitate
 • ,
 • come down
 • ,
 • fall

5. Falla från moln

 • "Regn, snö och snöslask föll"
 • "Vesuvius utlöste sin eldiga, destruktiva ilska mot herculaneum"
  synonym:
 • fäll ut
 • ,
 • kom ner
 • ,
 • falla

6. Suffer defeat, failure, or ruin

 • "We must stand or fall"
 • "Fall by the wayside"
  synonym:
 • fall

6. Lida nederlag, misslyckande eller ruin

 • "Vi måste stå eller falla"
 • "Fall vid vägkanten"
  synonym:
 • falla

7. Die, as in battle or in a hunt

 • "Many soldiers fell at verdun"
 • "Several deer have fallen to the same gun"
 • "The shooting victim fell dead"
  synonym:
 • fall

7. Dö, som i strid eller i en jakt

 • "Många soldater föll vid verdun"
 • "Flera rådjur har fallit till samma pistol"
 • "Skjutoffret föll död"
  synonym:
 • falla

8. Touch or seem as if touching visually or audibly

 • "Light fell on her face"
 • "The sun shone on the fields"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "A strange sound struck my ears"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • shine
 • ,
 • strike

8. Rör vid eller verkar som om du rör vid visuellt eller hörbart

 • "Ljus föll på hennes ansikte"
 • "Solen sken på fälten"
 • "Ljuset träffade det gyllene halsbandet"
 • "Ett konstigt ljud träffade mina öron"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • glans
 • ,
 • strejk

9. Be captured

 • "The cities fell to the enemy"
  synonym:
 • fall

9. Bli tillfångatagen

 • "Städerna föll till fienden"
  synonym:
 • falla

10. Occur at a specified time or place

 • "Christmas falls on a monday this year"
 • "The accent falls on the first syllable"
  synonym:
 • fall

10. Inträffa vid en angiven tidpunkt eller plats

 • "Julen infaller på en måndag i år"
 • "Accenten faller på första stavelsen"
  synonym:
 • falla

11. Decrease in size, extent, or range

 • "The amount of homework decreased towards the end of the semester"
 • "The cabin pressure fell dramatically"
 • "Her weight fell to under a hundred pounds"
 • "His voice fell to a whisper"
  synonym:
 • decrease
 • ,
 • diminish
 • ,
 • lessen
 • ,
 • fall

11. Minskning i storlek, omfattning eller intervall

 • "Mängden läxor minskade mot slutet av terminen"
 • "Kabintrycket sjönk dramatiskt"
 • "Hennes vikt sjönk till under hundra pund"
 • "Hans röst föll till viskning"
  synonym:
 • minska
 • ,
 • falla

12. Yield to temptation or sin

 • "Adam and eve fell"
  synonym:
 • fall

12. Ge efter för frestelsen eller synden

 • "Adam och eva föll"
  synonym:
 • falla

13. Lose office or power

 • "The government fell overnight"
 • "The qing dynasty fell with sun yat-sen"
  synonym:
 • fall

13. Förlora ämbete eller makt

 • "Regeringen föll över en natt"
 • "Qingdynastin föll med sun yat-sen"
  synonym:
 • falla

14. To be given by assignment or distribution

 • "The most difficult task fell on the youngest member of the team"
 • "The onus fell on us"
 • "The pressure to succeed fell on the youngest student"
  synonym:
 • fall

14. Ges genom uppdrag eller distribution

 • "Den svåraste uppgiften föll på den yngsta medlemmen i laget"
 • "Beträdet föll på oss"
 • "Trycket att lyckas föll på den yngsta eleven"
  synonym:
 • falla

15. Move in a specified direction

 • "The line of men fall forward"
  synonym:
 • fall

15. Flytta i en angiven riktning

 • "Männens linje faller framåt"
  synonym:
 • falla

16. Be due

 • "Payments fall on the 1st of the month"
  synonym:
 • fall

16. Förfalla

 • "Betalningar faller den 1:a i månaden"
  synonym:
 • falla

17. Lose one's chastity

 • "A fallen woman"
  synonym:
 • fall

17. Förlora sin kyskhet

 • "En fallen kvinna"
  synonym:
 • falla

18. To be given by right or inheritance

 • "The estate fell to the oldest daughter"
  synonym:
 • fall

18. Ska ges genom rättighet eller arv

 • "Godset tillföll den äldsta dottern"
  synonym:
 • falla

19. Come into the possession of

 • "The house accrued to the oldest son"
  synonym:
 • accrue
 • ,
 • fall

19. Komma i besittning av

 • "Huset tillföll den äldste sonen"
  synonym:
 • tillfalla
 • ,
 • falla

20. Fall to somebody by assignment or lot

 • "The task fell to me"
 • "It fell to me to notify the parents of the victims"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • light

20. Falla till någon genom uppdrag eller lottning

 • "Uppgiften föll på mig"
 • "Det föll på mig att meddela offrens föräldrar"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • ljus

21. Be inherited by

 • "The estate fell to my sister"
 • "The land returned to the family"
 • "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • return
 • ,
 • pass
 • ,
 • devolve

21. Vara ärvd av

 • "Godset föll på min syster"
 • "Landet återvände till familjen"
 • "Godset övergick till en arvinge som alla hade antagit vara död"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • återvända
 • ,
 • passera
 • ,
 • delegera

22. Slope downward

 • "The hills around here fall towards the ocean"
  synonym:
 • fall

22. Lutning nedåt

 • "Kullarna häromkring faller mot havet"
  synonym:
 • falla

23. Lose an upright position suddenly

 • "The vase fell over and the water spilled onto the table"
 • "Her hair fell across her forehead"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • fall down

23. Förlora en upprätt position plötsligt

 • "Vasen föll omkull och vattnet rann ut på bordet"
 • "Hennes hår föll över hennes panna"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • falla ner

24. Drop oneself to a lower or less erect position

 • "She fell back in her chair"
 • "He fell to his knees"
  synonym:
 • fall

24. Släpp sig själv till en lägre eller mindre upprätt position

 • "Hon föll tillbaka i stolen"
 • "Han föll på knä"
  synonym:
 • falla

25. Fall or flow in a certain way

 • "This dress hangs well"
 • "Her long black hair flowed down her back"
  synonym:
 • hang
 • ,
 • fall
 • ,
 • flow

25. Falla eller flyta på ett visst sätt

 • "Den här klänningen hänger bra"
 • "Hennes långa svarta hår rann nerför hennes rygg"
  synonym:
 • hänga
 • ,
 • falla
 • ,
 • flöde

26. Assume a disappointed or sad expression

 • "Her face fell when she heard that she would be laid off"
 • "His crest fell"
  synonym:
 • fall

26. Anta ett besviket eller sorgligt uttryck

 • "Hennes ansikte föll när hon hörde att hon skulle bli uppsagd"
 • "Hans vapen föll"
  synonym:
 • falla

27. Be cast down

 • "His eyes fell"
  synonym:
 • fall

27. Kastas ner

 • "Hans ögon föll"
  synonym:
 • falla

28. Come out

 • Issue
 • "Silly phrases fell from her mouth"
  synonym:
 • fall

28. Kom ut

 • Problem
 • "Fåniga fraser föll från hennes mun"
  synonym:
 • falla

29. Be born, used chiefly of lambs

 • "The lambs fell in the afternoon"
  synonym:
 • fall

29. Födas, används främst av lamm

 • "Lammen föll på eftermiddagen"
  synonym:
 • falla

30. Begin vigorously

 • "The prisoners fell to work right away"
  synonym:
 • fall

30. Börja kraftfullt

 • "Fångarna föll till jobbet direkt"
  synonym:
 • falla

31. Go as if by falling

 • "Grief fell from our hearts"
  synonym:
 • fall

31. Gå som genom att falla

 • "Sorgen föll från våra hjärtan"
  synonym:
 • falla

32. Come as if by falling

 • "Night fell"
 • "Silence fell"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • descend
 • ,
 • settle

32. Kom som genom att falla

 • "Natten föll"
 • "Tystnaden föll"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • nedstiga
 • ,
 • bosätta sig

Examples of using

We'll have to fall back on our reserves.
Vi måste falla tillbaka på våra reserver.
Here the fall came.
Här kom fallet.
I couldn't fall asleep.
Jag kunde inte somna.