Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "faint" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "svag" till svenska språket

EnglishSwedish

Faint

[Svag]
/fent/

noun

1. A spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain

  synonym:
 • faint
 • ,
 • swoon
 • ,
 • syncope
 • ,
 • deliquium

1. En spontan medvetslöshet orsakad av otillräckligt blod till hjärnan

  synonym:
 • svimma
 • ,
 • synkope
 • ,
 • deliquium

verb

1. Pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain

  synonym:
 • faint
 • ,
 • conk
 • ,
 • swoon
 • ,
 • pass out

1. Svimma av svaghet, fysisk eller känslomässig ångest på grund av förlust av blodtillförsel till hjärnan

  synonym:
 • svimma
 • ,
 • konk

adjective

1. Deficient in magnitude

 • Barely perceptible
 • Lacking clarity or brightness or loudness etc
 • "A faint outline"
 • "The wan sun cast faint shadows"
 • "The faint light of a distant candle"
 • "Weak colors"
 • "A faint hissing sound"
 • "A faint aroma"
 • "A weak pulse"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • weak

1. Bristfällig i storlek

 • Knappt märkbar
 • Bristande klarhet eller ljusstyrka eller ljudstyrka etc
 • "En svag kontur"
 • "Wansolen kastade svaga skuggor"
 • "Det svaga ljuset från ett avlägset ljus"
 • "Svaga färger"
 • "Ett svagt väsande ljud"
 • "En svag arom"
 • "En svag puls"
  synonym:
 • svimma
 • ,
 • svag

2. Lacking clarity or distinctness

 • "A dim figure in the distance"
 • "Only a faint recollection"
 • "Shadowy figures in the gloom"
 • "Saw a vague outline of a building through the fog"
 • "A few wispy memories of childhood"
  synonym:
 • dim
 • ,
 • faint
 • ,
 • shadowy
 • ,
 • vague
 • ,
 • wispy

2. Saknar klarhet eller distinkthet

 • "En dunkel figur i fjärran"
 • "Bara ett svagt minne"
 • "Skuggiga figurer i dysterheten"
 • "Såg en vag kontur av en byggnad genom dimman"
 • "Några kluriga minnen från barndomen"
  synonym:
 • dämpa
 • ,
 • svimma
 • ,
 • skuggig
 • ,
 • vag
 • ,
 • vispig

3. Lacking strength or vigor

 • "Damning with faint praise"
 • "Faint resistance"
 • "Feeble efforts"
 • "A feeble voice"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • feeble

3. Saknar styrka eller kraft

 • "Jävla med svagt beröm"
 • "Svagt motstånd"
 • "Svaga insatser"
 • "En svag röst"
  synonym:
 • svimma
 • ,
 • svag

4. Weak and likely to lose consciousness

 • "Suddenly felt faint from the pain"
 • "Was sick and faint from hunger"
 • "Felt light in the head"
 • "A swooning fit"
 • "Light-headed with wine"
 • "Light-headed from lack of sleep"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • light
 • ,
 • swooning
 • ,
 • light-headed
 • ,
 • lightheaded

4. Svag och sannolikt att förlora medvetandet

 • "Plötsligt kände sig svimfärdig av smärtan"
 • "Var sjuk och svimfärdig av hunger"
 • "Kände ljus i huvudet"
 • "Ett svimlande anfall"
 • "Ljust med vin"
 • "Ljuv i huvudet av sömnbrist"
  synonym:
 • svimma
 • ,
 • ljus
 • ,
 • svimning
 • ,
 • yr i huvudet
 • ,
 • yr

5. Indistinctly understood or felt or perceived

 • "A faint clue to the origin of the mystery"
 • "Haven't the faintest idea"
  synonym:
 • faint

5. Otydligt förstådd eller kännbar eller uppfattad

 • "En svag ledtråd till mysteriets ursprung"
 • "Har inte den blekaste aning"
  synonym:
 • svimma

6. Lacking conviction or boldness or courage

 • "Faint heart ne'er won fair lady"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • fainthearted
 • ,
 • timid
 • ,
 • faint-hearted

6. Saknar övertygelse eller djärvhet eller mod

 • "Faint heart ne'er won fair lady"
  synonym:
 • svimma
 • ,
 • svaghjärtad
 • ,
 • blyg

Examples of using

I feel dizzy. I think I'm going to faint
Jag känner mig yr. Jag tror att jag kommer att svimma
Don't faint! Not until you sign the contract.
Svimma inte! Inte förrän du skriver på kontraktet.
Would God, I were the tender apple blossom, That floats and falls from off the twisted bough, To lie and faint within your silken bosom, Within your silken bosom as that does now.
Skulle Gud, jag var den ömma äppelblomman, som flyter och faller från den vridna grenen, för att ligga och svimma i din sidenbarm, i din sidenbarm som den gör nu.