Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "extended" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utökad" till svenska språket

EnglishSwedish

Extended

[Utökad]
/ɪkstɛndəd/

adjective

1. Relatively long in duration

 • Tediously protracted
 • "A drawn-out argument"
 • "An extended discussion"
 • "A lengthy visit from her mother-in-law"
 • "A prolonged and bitter struggle"
 • "Protracted negotiations"
  synonym:
 • drawn-out
 • ,
 • extended
 • ,
 • lengthy
 • ,
 • prolonged
 • ,
 • protracted

1. Relativt lång varaktighet

 • Tråkigt utdragen
 • "Ett utdraget argument"
 • "En utökad diskussion"
 • "Ett långt besök av hennes svärmor"
 • "En långvarig och bitter kamp"
 • "Utdragna förhandlingar"
  synonym:
 • utdragen
 • ,
 • utökad
 • ,
 • långdragen
 • ,
 • förlängd

2. Fully extended or stretched forth

 • "An extended telescope"
 • "His extended legs reached almost across the small room"
 • "Refused to accept the extended hand"
  synonym:
 • extended

2. Helt utsträckt eller utsträckt

 • "Ett utökat teleskop"
 • "Hans förlängda ben nådde nästan över det lilla rummet"
 • "Vägrade acceptera den förlängda handen"
  synonym:
 • utökad

3. Drawn out or made longer spatially

 • "Picasso's elongated don quixote"
 • "Lengthened skirts are fashionable this year"
 • "The extended airport runways can accommodate larger planes"
 • "A prolonged black line across the page"
  synonym:
 • elongated
 • ,
 • extended
 • ,
 • lengthened
 • ,
 • prolonged

3. Utdragen eller gjort längre rumsligt

 • "Picassos långsträckta don quijote"
 • "Förlängda kjolar är på modet i år"
 • "De utökade flygplatsbanorna kan ta emot större plan"
 • "En långvarig svart linje över sidan"
  synonym:
 • långsträckt
 • ,
 • utökad
 • ,
 • förlängt
 • ,
 • förlängd

4. Beyond the literal or primary sense

 • "`hot off the press' shows an extended sense of `hot'"
  synonym:
 • extended

4. Bortom den bokstavliga eller primära meningen

 • "`hot off the press' visar en utökad känsla av `hot'"
  synonym:
 • utökad

5. Large in spatial extent or range or scope or quantity

 • "An extensive roman settlement in northwest england"
 • "Extended farm lands"
 • "Surgeons with extended experience"
 • "They suffered extensive damage"
  synonym:
 • extensive
 • ,
 • extended

5. Stor i rumslig omfattning eller intervall eller omfattning eller kvantitet

 • "En omfattande romersk bosättning i nordvästra england"
 • "Utvidgade jordbruksmark"
 • "Kirurger med utökad erfarenhet"
 • "De led omfattande skador"
  synonym:
 • omfattande
 • ,
 • utökad

Examples of using

The deadline had to be extended.
Tidsfristen fick förlängas.
We extended the meeting another 100 minutes.
Vi förlängde mötet med ytterligare 100 minuter.
He extended the knowledge of biochemistry.
Han utökade kunskapen om biokemi.