Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "explosive" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "explosiv" till svenska språket

EnglishSwedish

Explosive

[Explosiv]
/ɪksploʊsɪv/

noun

1. A chemical substance that undergoes a rapid chemical change (with the production of gas) on being heated or struck

  synonym:
 • explosive

1. Ett kemiskt ämne som genomgår en snabb kemisk förändring (med produktion av gas) när det värms upp eller slås

  synonym:
 • explosiv

adjective

1. Serving to explode or characterized by explosion or sudden outburst

 • "An explosive device"
 • "Explosive gas"
 • "Explosive force"
 • "Explosive violence"
 • "An explosive temper"
  synonym:
 • explosive

1. Tjänar till att explodera eller kännetecknas av explosion eller plötsligt utbrott

 • "En sprängladdning"
 • "Explosiv gas"
 • "Explosiv kraft"
 • "Explosivt våld"
 • "Ett explosivt humör"
  synonym:
 • explosiv

2. Liable to lead to sudden change or violence

 • "An explosive issue"
 • "A volatile situation with troops and rioters eager for a confrontation"
  synonym:
 • explosive
 • ,
 • volatile

2. Riskerar att leda till plötslig förändring eller våld

 • "En explosiv fråga"
 • "En flyktig situation med trupper och upprorsmakare som är ivriga efter en konfrontation"
  synonym:
 • explosiv
 • ,
 • flyktig

3. Sudden and loud

 • "An explosive laugh"
  synonym:
 • explosive

3. Plötsligt och högt

 • "Ett explosivt skratt"
  synonym:
 • explosiv