Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exhibit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utställning" till svenska språket

EnglishSwedish

Exhibit

[Utställning]
/ɪgzɪbɪt/

noun

1. An object or statement produced before a court of law and referred to while giving evidence

  synonym:
 • exhibit

1. Ett föremål eller ett uttalande som framställts inför domstol och som hänvisas till under vittnesmål

  synonym:
 • utställning

2. Something shown to the public

 • "The museum had many exhibits of oriental art"
  synonym:
 • display
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • showing

2. Något visat för allmänheten

 • "Museet hade många utställningar av orientalisk konst"
  synonym:
 • visa
 • ,
 • utställning
 • ,
 • visar

verb

1. Show an attribute, property, knowledge, or skill

 • "He exhibits a great talent"
  synonym:
 • exhibit

1. Visa ett attribut, egenskap, kunskap eller färdighet

 • "Han uppvisar en stor talang"
  synonym:
 • utställning

2. To show, make visible or apparent

 • "The metropolitan museum is exhibiting goya's works this month"
 • "Why don't you show your nice legs and wear shorter skirts?"
 • "National leaders will have to display the highest skills of statesmanship"
  synonym:
 • expose
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • display

2. Att visa, synliggöra eller uppenbara

 • "The metropolitan museum ställer ut goyas verk denna månad"
 • "Varför visar du inte dina fina ben och bär kortare kjolar?"
 • "Nationella ledare kommer att behöva visa de högsta färdigheterna av statsmannaskap"
  synonym:
 • avslöja
 • ,
 • utställning
 • ,
 • visa

3. Give an exhibition of to an interested audience

 • "She shows her dogs frequently"
 • "We will demo the new software in washington"
  synonym:
 • show
 • ,
 • demo
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • present
 • ,
 • demonstrate

3. Ge en utställning av till en intresserad publik

 • "Hon visar sina hundar ofta"
 • "Vi kommer att demonstrera den nya programvaran i washington"
  synonym:
 • visa
 • ,
 • demo
 • ,
 • utställning
 • ,
 • närvarande
 • ,
 • demonstrera

4. Walk ostentatiously

 • "She parades her new husband around town"
  synonym:
 • parade
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • march

4. Gå pråligt

 • "Hon paraderar sin nya man runt i stan"
  synonym:
 • parad
 • ,
 • utställning
 • ,
 • mars

Examples of using

Tom photographed these buildings for the exhibit.
Tom fotograferade dessa byggnader för utställningen.
Is the exhibit open to the public?
Är utställningen öppen för allmänheten?
Tom's wife loves to exhibit her jewelry.
Toms fru älskar att ställa ut sina smycken.