Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exercise" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "motion" till svenska språket

EnglishSwedish

Exercise

[Träning]
/ɛksərsaɪz/

noun

1. The activity of exerting your muscles in various ways to keep fit

 • "The doctor recommended regular exercise"
 • "He did some exercising"
 • "The physical exertion required by his work kept him fit"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • exercising
 • ,
 • physical exercise
 • ,
 • physical exertion
 • ,
 • workout

1. Aktiviteten att utöva sina muskler på olika sätt för att hålla sig i form

 • "Läkaren rekommenderade regelbunden träning"
 • "Han tränade lite"
 • "Den fysiska ansträngning som krävdes av hans arbete höll honom i form"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • utövar
 • ,
 • fysisk träning
 • ,
 • fysisk ansträngning
 • ,
 • träningspass

2. The act of using

 • "He warned against the use of narcotic drugs"
 • "Skilled in the utilization of computers"
  synonym:
 • use
 • ,
 • usage
 • ,
 • utilization
 • ,
 • utilisation
 • ,
 • employment
 • ,
 • exercise

2. Handlingen att använda

 • "Han varnade för användning av narkotiska droger"
 • "Skicklig i användning av datorer"
  synonym:
 • använda
 • ,
 • användning
 • ,
 • utnyttjande
 • ,
 • sysselsättning
 • ,
 • motion

3. Systematic training by multiple repetitions

 • "Practice makes perfect"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • practice
 • ,
 • drill
 • ,
 • practice session
 • ,
 • recitation

3. Systematisk träning genom flera repetitioner

 • "Övning ger färdighet"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • öva
 • ,
 • borra
 • ,
 • övningspass
 • ,
 • recitation

4. A task performed or problem solved in order to develop skill or understanding

 • "You must work the examples at the end of each chapter in the textbook"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • example

4. En uppgift som utförs eller ett problem lösts för att utveckla skicklighet eller förståelse

 • "Du måste arbeta exemplen i slutet av varje kapitel i läroboken"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • exempel

5. (usually plural) a ceremony that involves processions and speeches

 • "Academic exercises"
  synonym:
 • exercise

5. (vanligtvis plural) en ceremoni som involverar processioner och tal

 • "Akademiska övningar"
  synonym:
 • motion

verb

1. Put to use

 • "Exert one's power or influence"
  synonym:
 • exert
 • ,
 • exercise

1. Ta till användning

 • "Utöva sin makt eller inflytande"
  synonym:
 • anstränga sig
 • ,
 • motion

2. Carry out or practice

 • As of jobs and professions
 • "Practice law"
  synonym:
 • practice
 • ,
 • practise
 • ,
 • exercise
 • ,
 • do

2. Utföra eller öva

 • Från och med jobb och yrken
 • "Praktiklag"
  synonym:
 • öva
 • ,
 • motion
 • ,
 • göra

3. Give a workout to

 • "Some parents exercise their infants"
 • "My personal trainer works me hard"
 • "Work one's muscles"
 • "This puzzle will exercise your mind"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • work
 • ,
 • work out

3. Ge ett träningspass för att

 • "Vissa föräldrar tränar sina spädbarn"
 • "Min personliga tränare jobbar hårt för mig"
 • "Arbeta med sina muskler"
 • "Det här pusslet kommer att träna ditt sinne"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • arbete
 • ,
 • träna

4. Do physical exercise

 • "She works out in the gym every day"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • work out

4. Gör fysisk träning

 • "Hon tränar på gymmet varje dag"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • träna

5. Learn by repetition

 • "We drilled french verbs every day"
 • "Pianists practice scales"
  synonym:
 • drill
 • ,
 • exercise
 • ,
 • practice
 • ,
 • practise

5. Lär dig genom upprepning

 • "Vi borrade franska verb varje dag"
 • "Pianister utövar vågar"
  synonym:
 • borra
 • ,
 • motion
 • ,
 • öva

Examples of using

Do you like to exercise?
Gillar du att träna?
The best way to get rid of stress is to do a little exercise.
Det bästa sättet att bli av med stress är att träna lite.
I feel the need for a little exercise.
Jag känner behov av lite motion.