Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "even" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "jämnt" till svenska språket

EnglishSwedish

Even

[Även]
/ivɪn/

noun

1. The latter part of the day (the period of decreasing daylight from late afternoon until nightfall)

 • "He enjoyed the evening light across the lake"
  synonym:
 • evening
 • ,
 • eve
 • ,
 • even
 • ,
 • eventide

1. Den senare delen av dagen (perioden med minskande dagsljus från sen eftermiddag till kvällen)

 • "Han njöt av kvällsljuset över sjön"
  synonym:
 • kväll
 • ,
 • eva
 • ,
 • jämn
 • ,
 • evenemang

verb

1. Make level or straight

 • "Level the ground"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • level
 • ,
 • even out
 • ,
 • even

1. Gör jämn eller rak

 • "Jämna marken"
  synonym:
 • spola
 • ,
 • nivå
 • ,
 • jämna ut
 • ,
 • jämn

2. Become even or more even

 • "Even out the surface"
  synonym:
 • even
 • ,
 • even out

2. Bli jämn eller jämnare

 • "Jämna ut ytan"
  synonym:
 • jämn
 • ,
 • jämna ut

3. Make even or more even

  synonym:
 • even
 • ,
 • even out

3. Göra jämn eller jämnare

  synonym:
 • jämn
 • ,
 • jämna ut

adjective

1. Divisible by two

  synonym:
 • even

1. Delbart med två

  synonym:
 • jämn

2. Equal in degree or extent or amount

 • Or equally matched or balanced
 • "Even amounts of butter and sugar"
 • "On even terms"
 • "It was a fifty-fifty (or even) split"
 • "Had a fifty-fifty (or even) chance"
 • "An even fight"
  synonym:
 • even
 • ,
 • fifty-fifty

2. Lika i grad eller omfattning eller mängd

 • Eller lika matchade eller balanserade
 • "Jämna mängder smör och socker"
 • "På jämna villkor"
 • "Det var en fifty-fifty (eller till och med) split"
 • "Hade en fifty-fifty (eller till och med) chans"
 • "En jämn kamp"
  synonym:
 • jämn
 • ,
 • femtio femtio

3. Being level or straight or regular and without variation as e.g. in shape or texture

 • Or being in the same plane or at the same height as something else (i.e. even with)
 • "An even application of varnish"
 • "An even floor"
 • "The road was not very even"
 • "The picture is even with the window"
  synonym:
 • even

3. Att vara jämn eller rak eller regelbunden och utan variation som t. ex. i form eller textur

 • Eller att befinna sig i samma plan eller på samma höjd som något annat (dvs. även med)
 • "En jämn applicering av lack"
 • "Ett jämnt golv"
 • "Vägen var inte särskilt jämn"
 • "Bilden är jämn med fönstret"
  synonym:
 • jämn

4. Symmetrically arranged

 • "Even features"
 • "Regular features"
 • "A regular polygon"
  synonym:
 • even
 • ,
 • regular

4. Symmetriskt arrangerade

 • "Jämna funktioner"
 • "Vanliga funktioner"
 • "En vanlig polygon"
  synonym:
 • jämn
 • ,
 • regelbunden

5. Occurring at fixed intervals

 • "A regular beat"
 • "The even rhythm of his breathing"
  synonym:
 • even
 • ,
 • regular

5. Förekommer med fasta intervall

 • "Ett vanligt slag"
 • "Den jämna rytmen i hans andning"
  synonym:
 • jämn
 • ,
 • regelbunden

6. Of the score in a contest

 • "The score is tied"
  synonym:
 • tied(p)
 • ,
 • even
 • ,
 • level(p)

6. Av poängen i en tävling

 • "Poängen är oavgjord"
  synonym:
 • bunden(p)
 • ,
 • jämn
 • ,
 • nivå(p)

adverb

1. Used as an intensive especially to indicate something unexpected

 • "Even an idiot knows that"
 • "Declined even to consider the idea"
 • "I don't have even a dollar!"
  synonym:
 • even

1. Används som en intensiv speciellt för att indikera något oväntat

 • "Även en idiot vet det"
 • "Avböjde ens att överväga idén"
 • "Jag har inte ens en dollar!"
  synonym:
 • jämn

2. In spite of

 • Notwithstanding
 • "Even when he is sick, he works"
 • "Even with his head start she caught up with him"
  synonym:
 • even

2. Trots

 • Trots
 • "Även när han är sjuk jobbar han"
 • "Även med hans försprång kom hon ikapp honom"
  synonym:
 • jämn

3. To a greater degree or extent

 • Used with comparisons
 • "Looked sick and felt even worse"
 • "An even (or still) more interesting problem"
 • "Still another problem must be solved"
 • "A yet sadder tale"
  synonym:
 • even
 • ,
 • yet
 • ,
 • still

3. I högre grad eller omfattning

 • Används med jämförelser
 • "Såg sjuk ut och mådde ännu värre"
 • "Ett ännu (eller ännu) mer intressant problem"
 • "Fortfarande måste ett annat problem lösas"
 • "En ännu sorgligare berättelse"
  synonym:
 • jämn
 • ,
 • ännu
 • ,
 • fortfarande

4. To the full extent

 • "Loyal even unto death"
  synonym:
 • even

4. Till fullo

 • "Lojal ända till döden"
  synonym:
 • jämn

Examples of using

How is this even possible?
Hur är detta ens möjligt?
I love him, but he doesn't even know I exist.
Jag älskar honom, men han vet inte ens att jag finns.
I don't even know how to respond to that.
Jag vet inte ens hur jag ska bemöta det.