Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "entry" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inträde" i svenska språket

EnglishSwedish

Entry

[Inträde]
/ɛntri/

noun

1. An item inserted in a written record

  synonym:
 • entry

1. En post som infogas i en skriftlig post

  synonym:
 • inträde

2. The act of beginning something new

 • "They looked forward to the debut of their new product line"
  synonym:
 • introduction
 • ,
 • debut
 • ,
 • first appearance
 • ,
 • launching
 • ,
 • unveiling
 • ,
 • entry

2. Handlingen att börja något nytt

 • "De såg fram emot debuten av sin nya produktlinje"
  synonym:
 • introduktion
 • ,
 • debut
 • ,
 • första framträdandet
 • ,
 • lanserar
 • ,
 • avtäckning
 • ,
 • inträde

3. A written record of a commercial transaction

  synonym:
 • entry
 • ,
 • accounting entry
 • ,
 • ledger entry

3. Ett skriftligt register över en kommersiell transaktion

  synonym:
 • inträde
 • ,
 • bokföringspost
 • ,
 • huvudboksinmatning

4. Something (manuscripts or architectural plans and models or estimates or works of art of all genres etc.) submitted for the judgment of others (as in a competition)

 • "Several of his submissions were rejected by publishers"
 • "What was the date of submission of your proposal?"
  synonym:
 • submission
 • ,
 • entry

4. Något (manuskript eller arkitektoniska planer och modeller eller uppskattningar eller konstverk av alla genrer etc.) som lämnats in för andras bedömning (som i en tävling)

 • "Flera av hans bidrag avvisades av förlag"
 • "Vilket var datumet för inlämnandet av ditt förslag?"
  synonym:
 • inlämning
 • ,
 • inträde

5. Something that provides access (to get in or get out)

 • "They waited at the entrance to the garden"
 • "Beggars waited just outside the entryway to the cathedral"
  synonym:
 • entrance
 • ,
 • entranceway
 • ,
 • entryway
 • ,
 • entry
 • ,
 • entree

5. Något som ger tillgång (för att komma in eller komma ut)

 • "De väntade vid ingången till trädgården"
 • "Tiggare väntade strax utanför ingången till katedralen"
  synonym:
 • ingång
 • ,
 • entré
 • ,
 • inträde
 • ,
 • förrätt

6. The act of entering

 • "She made a grand entrance"
  synonym:
 • entrance
 • ,
 • entering
 • ,
 • entry
 • ,
 • ingress
 • ,
 • incoming

6. Handlingen att gå in

 • "Hon gjorde en storslagen entré"
  synonym:
 • ingång
 • ,
 • går in
 • ,
 • inträde
 • ,
 • inträngning
 • ,
 • inkommande