Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "endure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vara" till svenska språket

EnglishSwedish

Endure

[Uthärda]
/ɛndjʊr/

verb

1. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

1. Stå ut med något eller någon obehaglig

 • "Jag orkar inte med hans ständiga kritik"
 • "Den nye sekreteraren fick utstå många oprofessionella kommentarer"
 • "Han lärde sig att tolerera värmen"
 • "Hon stack ut två år i ett eländigt äktenskap"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • uthärda
 • ,
 • stick ut
 • ,
 • mage
 • ,
 • björn
 • ,
 • stå
 • ,
 • tolerera
 • ,
 • stöd
 • ,
 • bäck
 • ,
 • förbli
 • ,
 • lida
 • ,
 • sätta upp

2. Face and withstand with courage

 • "She braved the elements"
  synonym:
 • weather
 • ,
 • endure
 • ,
 • brave
 • ,
 • brave out

2. Möta och stå emot med mod

 • "Hon trotsade elementen"
  synonym:
 • väder
 • ,
 • uthärda
 • ,
 • modig
 • ,
 • modiga ut

3. Continue to live through hardship or adversity

 • "We went without water and food for 3 days"
 • "These superstitions survive in the backwaters of america"
 • "The race car driver lived through several very serious accidents"
 • "How long can a person last without food and water?"
  synonym:
 • survive
 • ,
 • last
 • ,
 • live
 • ,
 • live on
 • ,
 • go
 • ,
 • endure
 • ,
 • hold up
 • ,
 • hold out

3. Fortsätt att leva genom svårigheter eller motgångar

 • "Vi gick utan vatten och mat i 3 dagar"
 • "Dessa vidskepelser överlever i amerikas bakvatten"
 • "Tävlingsbilsföraren genomlevde flera mycket allvarliga olyckor"
 • "Hur länge kan en person hålla utan mat och vatten?"
  synonym:
 • överleva
 • ,
 • sista
 • ,
 • leva
 • ,
 • leva på
 • ,
 • ,
 • uthärda
 • ,
 • håll upp
 • ,
 • håll ut

4. Undergo or be subjected to

 • "He suffered the penalty"
 • "Many saints suffered martyrdom"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • endure

4. Genomgå eller utsättas för

 • "Han led straffen"
 • "Många helgon led martyrdöden"
  synonym:
 • lida
 • ,
 • uthärda

5. Last and be usable

 • "This dress wore well for almost ten years"
  synonym:
 • wear
 • ,
 • hold out
 • ,
 • endure

5. Sist och vara användbar

 • "Den här klänningen bar bra i nästan tio år"
  synonym:
 • bära
 • ,
 • håll ut
 • ,
 • uthärda

6. Persist for a specified period of time

 • "The bad weather lasted for three days"
  synonym:
 • last
 • ,
 • endure

6. Kvarstå under en viss tidsperiod

 • "Det dåliga vädret varade i tre dagar"
  synonym:
 • sista
 • ,
 • uthärda

7. Continue to exist

 • "These stories die hard"
 • "The legend of elvis endures"
  synonym:
 • prevail
 • ,
 • persist
 • ,
 • die hard
 • ,
 • run
 • ,
 • endure

7. Fortsätta existera

 • "Dessa berättelser dör hårt"
 • "Legenden om elvis består"
  synonym:
 • segra
 • ,
 • framhärda
 • ,
 • dö hårt
 • ,
 • springa
 • ,
 • uthärda

Examples of using

How can you endure such cold?
Hur kan du uthärda en sån kyla?
I just can't endure it any more.
Jag kan bara inte uthärda det längre.
Can she endure a long trip?
Kan hon uthärda en lång resa?