Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "endemic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "endemisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Endemic

[Endemisk]
/ɛndɛmɪk/

noun

1. A disease that is constantly present to a greater or lesser degree in people of a certain class or in people living in a particular location

  synonym:
 • endemic
 • ,
 • endemic disease

1. En sjukdom som ständigt förekommer i större eller mindre grad hos personer av en viss klass eller hos personer som bor på en viss plats

  synonym:
 • endemisk
 • ,
 • endemisk sjukdom

2. A plant that is native to a certain limited area

 • "It is an endemic found only this island"
  synonym:
 • endemic

2. En växt som är hemma i ett visst begränsat område

 • "Det är en endemisk som bara finns på denna ö"
  synonym:
 • endemisk

adjective

1. Of or relating to a disease (or anything resembling a disease) constantly present to greater or lesser extent in a particular locality

 • "Diseases endemic to the tropics"
 • "Endemic malaria"
 • "Food shortages and starvation are endemic in certain parts of the world"
  synonym:
 • endemic
 • ,
 • endemical

1. Av eller relaterat till en sjukdom (eller något som liknar en sjukdom) som ständigt förekommer i större eller mindre utsträckning på en viss ort

 • "Sjukdomar som är endemiska för tropikerna"
 • "Endemisk malaria"
 • "Matbrist och svält är endemiska i vissa delar av världen"
  synonym:
 • endemisk

2. Native to or confined to a certain region

 • "The islands have a number of interesting endemic species"
  synonym:
 • endemic

2. Infödd i eller begränsad till en viss region

 • "Öarna har ett antal intressanta endemiska arter"
  synonym:
 • endemisk

3. Originating where it is found

 • "The autochthonal fauna of australia includes the kangaroo"
 • "Autochthonous rocks and people and folktales"
 • "Endemic folkways"
 • "The ainu are indigenous to the northernmost islands of japan"
  synonym:
 • autochthonal
 • ,
 • autochthonic
 • ,
 • autochthonous
 • ,
 • endemic
 • ,
 • indigenous

3. Har sitt ursprung där den finns

 • "Den autoktonala faunan i australien inkluderar kängurun"
 • "Autoktona klippor och människor och folksagor"
 • "Endemiska folkvägar"
 • "Ainu är inhemska på de nordligaste öarna i japan"
  synonym:
 • autoktonal
 • ,
 • autoktoniska
 • ,
 • autoktona
 • ,
 • endemisk
 • ,
 • ursprunglig

Examples of using

It was discovered that less than one child in a hundred had been inoculated against endemic disease.
Det upptäcktes att mindre än ett av hundra barn hade inokulerats mot endemisk sjukdom.