Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elevation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "höjd" till svenska språket

EnglishSwedish

Elevation

[Höjd]
/ɛləveʃən/

noun

1. The event of something being raised upward

 • "An elevation of the temperature in the afternoon"
 • "A raising of the land resulting from volcanic activity"
  synonym:
 • elevation
 • ,
 • lift
 • ,
 • raising

1. Händelsen att något höjs uppåt

 • "En höjning av temperaturen på eftermiddagen"
 • "En höjning av marken till följd av vulkanisk aktivitet"
  synonym:
 • höjd
 • ,
 • lyfta
 • ,
 • höjning

2. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

2. Den högsta nivån eller graden som kan uppnås

 • Det högsta utvecklingsstadiet
 • "Hans landskap ansågs vara skönhetens höjdpunkt"
 • "Konstnärens gåvor är på topp"
 • "På höjden av sin karriär"
 • "Perfektionens topp"
 • "Sommaren var på topp"
 • "...slungade einstein till berömmelsens höjdpunkt"
 • "Toppmötet för hans ambition"
 • "Så många högsta superlativ som människan uppnått"
 • "På toppen av sitt yrke"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • höjd
 • ,
 • topp
 • ,
 • höjdpunkt
 • ,
 • toppmöte
 • ,
 • superlativ
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop

3. Angular distance above the horizon (especially of a celestial object)

  synonym:
 • elevation
 • ,
 • EL
 • ,
 • altitude
 • ,
 • ALT

3. Vinkelavstånd ovanför horisonten (särskilt för ett himlaobjekt)

  synonym:
 • höjd
 • ,
 • EL
 • ,
 • ALT

4. A raised or elevated geological formation

  synonym:
 • natural elevation
 • ,
 • elevation

4. En upphöjd eller förhöjd geologisk formation

  synonym:
 • naturlig höjd
 • ,
 • höjd

5. Distance of something above a reference point (such as sea level)

 • "There was snow at the higher elevations"
  synonym:
 • elevation

5. Avstånd för något ovanför en referenspunkt (som havsnivå)

 • "Det var snö på de högre höjderna"
  synonym:
 • höjd

6. (ballet) the height of a dancer's leap or jump

 • "A dancer of exceptional elevation"
  synonym:
 • elevation

6. (balett) höjden på en dansares språng eller hopp

 • "En dansare av exceptionell höjd"
  synonym:
 • höjd

7. Drawing of an exterior of a structure

  synonym:
 • elevation

7. Ritning av en exteriör av en struktur

  synonym:
 • höjd

8. The act of increasing the wealth or prestige or power or scope of something

 • "The aggrandizement of the king"
 • "His elevation to cardinal"
  synonym:
 • aggrandizement
 • ,
 • aggrandisement
 • ,
 • elevation

8. Handlingen att öka rikedomen eller prestigen eller makten eller omfattningen av något

 • "Konungens förhärligande"
 • "Hans upphöjelse till kardinal"
  synonym:
 • förhöjning
 • ,
 • höjd