Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "economic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ekonomisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Economic

[Ekonomisk]
/ɛkənɑmɪk/

adjective

1. Of or relating to an economy, the system of production and management of material wealth

 • "Economic growth"
 • "Aspects of social, political, and economical life"
  synonym:
 • economic
 • ,
 • economical

1. Av eller hänför sig till en ekonomi, systemet för produktion och förvaltning av materiell förmögenhet

 • "Ekonomisk tillväxt"
 • "Aspekter av det sociala, politiska och ekonomiska livet"
  synonym:
 • ekonomisk

2. Of or relating to the science of economics

 • "Economic theory"
  synonym:
 • economic

2. Av eller som rör vetenskapen om ekonomi

 • "Ekonomisk teori"
  synonym:
 • ekonomisk

3. Using the minimum of time or resources necessary for effectiveness

 • "An economic use of home heating oil"
 • "A modern economical heating system"
 • "An economical use of her time"
  synonym:
 • economic
 • ,
 • economical

3. Använda minsta möjliga tid eller resurser som krävs för effektivitet

 • "En ekonomisk användning av hemvärmeolja"
 • "Ett modernt ekonomiskt värmesystem"
 • "En ekonomisk användning av hennes tid"
  synonym:
 • ekonomisk

4. Concerned with worldly necessities of life (especially money)

 • "He wrote the book primarily for economic reasons"
 • "Gave up the large house for economic reasons"
 • "In economic terms they are very privileged"
  synonym:
 • economic

4. Bekymrad över världsliga livsförnödenheter (särskilt pengar)

 • "Han skrev boken främst av ekonomiska skäl"
 • "Gav upp det stora huset av ekonomiska skäl"
 • "I ekonomiska termer är de mycket privilegierade"
  synonym:
 • ekonomisk

5. Financially rewarding

 • "It was no longer economic to keep the factory open"
 • "Have to keep prices high enough to make it economic to continue the service"
  synonym:
 • economic

5. Ekonomiskt givande

 • "Det var inte längre ekonomiskt att hålla fabriken öppen"
 • "Måste hålla priserna tillräckligt höga för att göra det ekonomiskt att fortsätta tjänsten"
  synonym:
 • ekonomisk

Examples of using

All economic problems would be solved, if they made complacency taxable.
Alla ekonomiska problem skulle lösas om de gjorde självbelåtenhet skattepliktig.
Last year was a period of economic uncertainty.
Förra året var en period av ekonomisk osäkerhet.
The economic anarchy of capitalist society as it exists today is, in my opinion, the real source of the evil.
Det kapitalistiska samhällets ekonomiska anarki som den existerar idag är enligt min mening den verkliga källan till ondskan.