Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drop" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "drop" till svenska språket

EnglishSwedish

Drop

[Släppa]
/drɑp/

noun

1. A shape that is spherical and small

 • "He studied the shapes of low-viscosity drops"
 • "Beads of sweat on his forehead"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • bead
 • ,
 • pearl

1. En form som är sfärisk och liten

 • "Han studerade formerna på lågviskösa droppar"
 • "Svettpärlor i pannan"
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • pärla

2. A small indefinite quantity (especially of a liquid)

 • "He had a drop too much to drink"
 • "A drop of each sample was analyzed"
 • "There is not a drop of pity in that man"
 • "Years afterward, they would pay the blood-money, driblet by driblet"--kipling
  synonym:
 • drop
 • ,
 • drib
 • ,
 • driblet

2. En liten obestämd mängd (särskilt av en vätska)

 • "Han hade en droppe för mycket att dricka"
 • "En droppe av varje prov analyserades"
 • "Det finns inte en droppe medlidande i den mannen"
 • "År efteråt skulle de betala blodpengarna, driblet för driblet" --kipling
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • dribbla
 • ,
 • driblet

3. A sudden sharp decrease in some quantity

 • "A drop of 57 points on the dow jones index"
 • "There was a drop in pressure in the pulmonary artery"
 • "A dip in prices"
 • "When that became known the price of their stock went into free fall"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • dip
 • ,
 • fall
 • ,
 • free fall

3. En plötslig kraftig minskning i någon mängd

 • "En minskning med 57 poäng på dow jones-indexet"
 • "Det var ett tryckfall i lungartären"
 • "En nedgång i priserna"
 • "När det blev känt gick priset på deras aktier i fritt fall"
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • doppa
 • ,
 • falla
 • ,
 • fritt fall

4. A steep high face of rock

 • "He stood on a high cliff overlooking the town"
 • "A steep drop"
  synonym:
 • cliff
 • ,
 • drop
 • ,
 • drop-off

4. En brant hög yta av sten

 • "Han stod på en hög klippa med utsikt över staden"
 • "Ett brant fall"
  synonym:
 • klippa
 • ,
 • släppa
 • ,
 • avlämning

5. A predetermined hiding place for the deposit and distribution of illicit goods (such as drugs or stolen property)

  synonym:
 • drop

5. Ett förutbestämt gömställe för deponering och distribution av olagliga varor (som droger eller stulen egendom)

  synonym:
 • släppa

6. A free and rapid descent by the force of gravity

 • "It was a miracle that he survived the drop from that height"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • fall

6. En fri och snabb nedstigning genom tyngdkraften

 • "Det var ett mirakel att han överlevde droppen från den höjden"
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • falla

7. A curtain that can be lowered and raised onto a stage from the flies

 • Often used as background scenery
  synonym:
 • drop curtain
 • ,
 • drop cloth
 • ,
 • drop

7. En gardin som kan sänkas och höjas upp på en scen från flugorna

 • Används ofta som bakgrundslandskap
  synonym:
 • släppridå
 • ,
 • dropptrasa
 • ,
 • släppa

8. A central depository where things can be left or picked up

  synonym:
 • drop

8. Ett centralt depå där saker kan lämnas eller hämtas

  synonym:
 • släppa

9. The act of dropping something

 • "They expected the drop would be successful"
  synonym:
 • drop

9. Handlingen att släppa något

 • "De förväntade sig att nedgången skulle bli framgångsrik"
  synonym:
 • släppa

verb

1. Let fall to the ground

 • "Don't drop the dishes"
  synonym:
 • drop

1. Låt falla till marken

 • "Släpp inte disken"
  synonym:
 • släppa

2. To fall vertically

 • "The bombs are dropping on enemy targets"
  synonym:
 • drop

2. Att falla vertikalt

 • "Bomberna faller på fiendens mål"
  synonym:
 • släppa

3. Go down in value

 • "Stock prices dropped"
  synonym:
 • drop

3. Gå ner i värde

 • "Lagerpriserna sjönk"
  synonym:
 • släppa

4. Fall or descend to a lower place or level

 • "He sank to his knees"
  synonym:
 • sink
 • ,
 • drop
 • ,
 • drop down

4. Falla eller sjunka till en lägre plats eller nivå

 • "Han sjönk på knä"
  synonym:
 • disk
 • ,
 • släppa
 • ,
 • släppa ner

5. Terminate an association with

 • "Drop him from the republican ticket"
  synonym:
 • drop

5. Avsluta en förening med

 • "Släpp honom från den republikanska biljetten"
  synonym:
 • släppa

6. Utter with seeming casualness

 • "Drop a hint"
 • Drop names"
  synonym:
 • drop

6. Yttra med skenbar slentrian

 • "Släpp en ledtråd"
 • Släpp namn"
  synonym:
 • släppa

7. Stop pursuing or acting

 • "Drop a lawsuit"
 • "Knock it off!"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • knock off

7. Sluta förfölja eller agera

 • "Släpp en rättegång"
 • "Slå av den!"
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • slå av

8. Leave or unload

 • "Unload the cargo"
 • "Drop off the passengers at the hotel"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • drop off
 • ,
 • set down
 • ,
 • put down
 • ,
 • unload
 • ,
 • discharge

8. Lämna eller lossa

 • "Lasta loss lasten"
 • "Släpp av passagerarna på hotellet"
  synonym:
 • släppa
 • ,
 • släppa av
 • ,
 • sätta ner
 • ,
 • lägga ner
 • ,
 • lossa
 • ,
 • utsläpp

9. Cause to fall by or as if by delivering a blow

 • "Strike down a tree"
 • "Lightning struck down the hikers"
  synonym:
 • fell
 • ,
 • drop
 • ,
 • strike down
 • ,
 • cut down

9. Orsaka att falla förbi eller som om genom att ge ett slag

 • "Slå ner ett träd"
 • "Blixten slog ner vandrarna"
  synonym:
 • föll
 • ,
 • släppa
 • ,
 • slå ner
 • ,
 • skära ner

10. Lose (a game)

 • "The giants dropped 11 of their first 13"
  synonym:
 • drop

10. Förlora (ett spel)

 • "Jättarna tappade 11 av sina första 13"
  synonym:
 • släppa

11. Pay out

 • "Spend money"
  synonym:
 • spend
 • ,
 • expend
 • ,
 • drop

11. Betala ut

 • "Spendera pengar"
  synonym:
 • spendera
 • ,
 • förbruka
 • ,
 • släppa

12. Lower the pitch of (musical notes)

  synonym:
 • flatten
 • ,
 • drop

12. Sänk tonhöjden på (musikanteckningar)

  synonym:
 • platta till
 • ,
 • släppa

13. Hang freely

 • "The ornaments dangled from the tree"
 • "The light dropped from the ceiling"
  synonym:
 • dangle
 • ,
 • swing
 • ,
 • drop

13. Häng fritt

 • "Prydnaderna dinglade från trädet"
 • "Ljuset föll från taket"
  synonym:
 • dingla
 • ,
 • sväng
 • ,
 • släppa

14. Stop associating with

 • "They dropped her after she had a child out of wedlock"
  synonym:
 • dismiss
 • ,
 • send packing
 • ,
 • send away
 • ,
 • drop

14. Sluta umgås med

 • "De släppte henne efter att hon fått ett barn utom äktenskapet"
  synonym:
 • avskeda
 • ,
 • skicka packning
 • ,
 • skicka iväg
 • ,
 • släppa

15. Let or cause to fall in drops

 • "Dribble oil into the mixture"
  synonym:
 • dribble
 • ,
 • drip
 • ,
 • drop

15. Låt eller orsaka fall i droppar

 • "Dribbla olja i blandningen"
  synonym:
 • dribbla
 • ,
 • droppa
 • ,
 • släppa

16. Get rid of

 • "He shed his image as a pushy boss"
 • "Shed your clothes"
  synonym:
 • shed
 • ,
 • cast
 • ,
 • cast off
 • ,
 • shake off
 • ,
 • throw
 • ,
 • throw off
 • ,
 • throw away
 • ,
 • drop

16. Bli av med

 • "Han tappade sin image som en påträngande chef"
 • "Skjul dina kläder"
  synonym:
 • skjul
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • kasta av
 • ,
 • skaka av
 • ,
 • kasta
 • ,
 • kasta bort
 • ,
 • släppa

17. Take (a drug, especially lsd), by mouth

 • "She dropped acid when she was a teenager"
  synonym:
 • drop

17. Ta (ett läkemedel, särskilt lsd), genom munnen

 • "Hon tappade syra när hon var tonåring"
  synonym:
 • släppa

18. Omit (a letter or syllable) in speaking or writing

 • " new englanders drop their post-vocalic r's"
  synonym:
 • drop

18. Utelämna (en bokstav eller stavelse) i tal eller skrift

 • " new englanders släpper sina post-vokaliska r"
  synonym:
 • släppa

19. Leave undone or leave out

 • "How could i miss that typo?"
 • "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
  synonym:
 • neglect
 • ,
 • pretermit
 • ,
 • omit
 • ,
 • drop
 • ,
 • miss
 • ,
 • leave out
 • ,
 • overlook
 • ,
 • overleap

19. Lämna ogjort eller lämna utanför

 • "Hur kunde jag missa det stavfelet?"
 • "Arbetarna på transportbandet missar en av tio"
  synonym:
 • försumma
 • ,
 • förtid
 • ,
 • utelämna
 • ,
 • släppa
 • ,
 • fröken
 • ,
 • lämna utanför
 • ,
 • utsikt
 • ,
 • överlappa

20. Change from one level to another

 • "She dropped into army jargon"
  synonym:
 • drop

20. Förändring från en nivå till en annan

 • "Hon föll i arméjargong"
  synonym:
 • släppa

21. Fall or sink into a state of exhaustion or death

 • "Shop til you drop"
  synonym:
 • drop

21. Falla eller sjunka in i ett tillstånd av utmattning eller död

 • "Shoppa tills du släpper"
  synonym:
 • släppa

22. Grow worse

 • "Her condition deteriorated"
 • "Conditions in the slums degenerated"
 • "The discussion devolved into a shouting match"
  synonym:
 • devolve
 • ,
 • deteriorate
 • ,
 • drop
 • ,
 • degenerate

22. Växa sämre

 • "Hennes tillstånd försämrades"
 • "Villkoren i slummen urartade"
 • "Diskussionen övergick till en ropmatch"
  synonym:
 • delegera
 • ,
 • försämras
 • ,
 • släppa
 • ,
 • degenererad

23. Give birth

 • Used for animals
 • "The cow dropped her calf this morning"
  synonym:
 • drop

23. Föda

 • Används för djur
 • "Kon tappade sin kalv i morse"
  synonym:
 • släppa

Examples of using

Tom had to drop out from college because he couldn't afford tuition.
Tom var tvungen att hoppa av college eftersom han inte hade råd med undervisning.
A recent drop in house prices will help first home buyers to achieve their dream of owning their own home.
En nyligen sjunkande huspriser kommer att hjälpa första bostadsköpare att uppnå sin dröm om att äga sitt eget hem.
I said drop your weapon!
Jag sa släpp ditt vapen!