Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drill" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "drill" till svenska språket

EnglishSwedish

Drill

[Borra]
/drɪl/

noun

1. A tool with a sharp point and cutting edges for making holes in hard materials (usually rotating rapidly or by repeated blows)

  synonym:
 • drill

1. Ett verktyg med skarp spets och skäreggar för att göra hål i hårda material (vanligtvis roterar snabbt eller genom upprepade slag)

  synonym:
 • borra

2. Similar to the mandrill but smaller and less brightly colored

  synonym:
 • drill
 • ,
 • Mandrillus leucophaeus

2. Liknar mandrillen men mindre och mindre bjärt färgad

  synonym:
 • borra
 • ,
 • Mandrillus leucophaeus

3. Systematic training by multiple repetitions

 • "Practice makes perfect"
  synonym:
 • exercise
 • ,
 • practice
 • ,
 • drill
 • ,
 • practice session
 • ,
 • recitation

3. Systematisk träning genom flera repetitioner

 • "Övning ger färdighet"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • öva
 • ,
 • borra
 • ,
 • övningspass
 • ,
 • recitation

4. (military) the training of soldiers to march (as in ceremonial parades) or to perform the manual of arms

  synonym:
 • drill

4. (militär) utbildning av soldater att marschera (som i ceremoniella parader) eller att utföra vapenmanualen

  synonym:
 • borra

verb

1. Make a hole, especially with a pointed power or hand tool

 • "Don't drill here, there's a gas pipe"
 • "Drill a hole into the wall"
 • "Drill for oil"
 • "Carpenter bees are boring holes into the wall"
  synonym:
 • bore
 • ,
 • drill

1. Gör ett hål, speciellt med en spetsig kraft eller handverktyg

 • "Borra inte här, det finns ett gasrör"
 • "Borra ett hål i väggen"
 • "Borr för olja"
 • "Snickarbin är tråkiga hål i väggen"
  synonym:
 • borra

2. Train in the military, e.g., in the use of weapons

  synonym:
 • drill

2. Utbilda sig inom det militära, t. ex., i användning av vapen

  synonym:
 • borra

3. Learn by repetition

 • "We drilled french verbs every day"
 • "Pianists practice scales"
  synonym:
 • drill
 • ,
 • exercise
 • ,
 • practice
 • ,
 • practise

3. Lär dig genom upprepning

 • "Vi borrade franska verb varje dag"
 • "Pianister utövar vågar"
  synonym:
 • borra
 • ,
 • motion
 • ,
 • öva

4. Teach by repetition

  synonym:
 • drill

4. Undervisa genom upprepning

  synonym:
 • borra

5. Undergo military training or do military exercises

  synonym:
 • drill

5. Genomgå militär utbildning eller göra militära övningar

  synonym:
 • borra

Examples of using

This is not a drill.
Det här är ingen borr.
The singing of the local birds is akin to the sound of a drill.
De lokala fåglarnas sång liknar ljudet av en drill.
Japanese education is sometimes said to employ the drill and kill method.
Japansk utbildning sägs ibland använda borr- och dödsmetoden.