Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drift" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "drift" till svenska språket

EnglishSwedish

Drift

[Drift]
/drɪft/

noun

1. A force that moves something along

  synonym:
 • drift
 • ,
 • impetus
 • ,
 • impulsion

1. En kraft som flyttar något längs

  synonym:
 • driva
 • ,
 • drivkraft
 • ,
 • impulsivering

2. The gradual departure from an intended course due to external influences (as a ship or plane)

  synonym:
 • drift

2. Den gradvisa avgången från en avsedd kurs på grund av yttre påverkan (som fartyg eller plan)

  synonym:
 • driva

3. A process of linguistic change over a period of time

  synonym:
 • drift

3. En process av språklig förändring över en tidsperiod

  synonym:
 • driva

4. A large mass of material that is heaped up by the wind or by water currents

  synonym:
 • drift

4. En stor materialmassa som hopas av vinden eller av vattenströmmar

  synonym:
 • driva

5. A general tendency to change (as of opinion)

 • "Not openly liberal but that is the trend of the book"
 • "A broad movement of the electorate to the right"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • trend
 • ,
 • movement

5. En allmän tendens till förändring (enligt åsikten)

 • "Inte öppet liberal men det är trenden i boken"
 • "En bred rörelse av väljarna till höger"
  synonym:
 • driva
 • ,
 • trend
 • ,
 • rörelse

6. The pervading meaning or tenor

 • "Caught the general drift of the conversation"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • purport

6. Den genomträngande betydelsen eller tenoren

 • "Fångade konversationens allmänna drift"
  synonym:
 • driva
 • ,
 • påstående

7. A horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine

 • "They dug a drift parallel with the vein"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • heading
 • ,
 • gallery

7. En horisontell (eller nästan horisontell) passage i en gruva

 • "De grävde en drift parallellt med venen"
  synonym:
 • driva
 • ,
 • rubrik
 • ,
 • galleri

verb

1. Be in motion due to some air or water current

 • "The leaves were blowing in the wind"
 • "The boat drifted on the lake"
 • "The sailboat was adrift on the open sea"
 • "The shipwrecked boat drifted away from the shore"
  synonym:
 • float
 • ,
 • drift
 • ,
 • be adrift
 • ,
 • blow

1. Vara i rörelse på grund av viss luft- eller vattenström

 • "Löven blåste i vinden"
 • "Båten drev på sjön"
 • "Segelbåten var på drift på öppet hav"
 • "Den skeppsbrutna båten drev bort från stranden"
  synonym:
 • flyta
 • ,
 • driva
 • ,
 • var drivande
 • ,
 • blås

2. Wander from a direct course or at random

 • "The child strayed from the path and her parents lost sight of her"
 • "Don't drift from the set course"
  synonym:
 • stray
 • ,
 • err
 • ,
 • drift

2. Vandra från en direkt kurs eller på måfå

 • "Barnet avvek från stigen och hennes föräldrar tappade henne ur sikte"
 • "Driv inte från den inställda kursen"
  synonym:
 • herrelös
 • ,
 • fel
 • ,
 • driva

3. Move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

 • "The gypsies roamed the woods"
 • "Roving vagabonds"
 • "The wandering jew"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The laborers drift from one town to the next"
 • "They rolled from town to town"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • wander
 • ,
 • swan
 • ,
 • stray
 • ,
 • tramp
 • ,
 • roam
 • ,
 • cast
 • ,
 • ramble
 • ,
 • rove
 • ,
 • range
 • ,
 • drift
 • ,
 • vagabond

3. Rör dig planlöst eller utan någon destination, ofta på jakt efter mat eller sysselsättning

 • "Zigenarna strövade omkring i skogen"
 • "Omvandlande vagabonder"
 • "Den vandrande juden"
 • "Boskapen strövar över prärien"
 • "Arbetarna driver från en stad till en annan"
 • "De rullade från stad till stad"
  synonym:
 • rulla
 • ,
 • vandra
 • ,
 • svan
 • ,
 • herrelös
 • ,
 • luffare
 • ,
 • ströva omkring
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • ramla
 • ,
 • rove
 • ,
 • räckvidd
 • ,
 • driva
 • ,
 • vagabond

4. Vary or move from a fixed point or course

 • "Stock prices are drifting higher"
  synonym:
 • drift

4. Variera eller flytta från en fast punkt eller kurs

 • "Aktiekurserna driver högre"
  synonym:
 • driva

5. Live unhurriedly, irresponsibly, or freely

 • "My son drifted around for years in california before going to law school"
  synonym:
 • freewheel
 • ,
 • drift

5. Lev utan brådska, oansvarigt eller fritt

 • "Min son drev runt i flera år i kalifornien innan han gick på juristskolan"
  synonym:
 • frihjul
 • ,
 • driva

6. Move in an unhurried fashion

 • "The unknown young man drifted among the invited guests"
  synonym:
 • drift

6. Flytta på ett lugnt sätt

 • "Den okände unge mannen drev bland de inbjudna gästerna"
  synonym:
 • driva

7. Cause to be carried by a current

 • "Drift the boats downstream"
  synonym:
 • drift

7. Orsak att bäras av en ström

 • "Driva båtarna nedströms"
  synonym:
 • driva

8. Drive slowly and far afield for grazing

 • "Drift the cattle herds westwards"
  synonym:
 • drift

8. Kör långsamt och långt bort för bete

 • "Driva boskapsbesättningarna västerut"
  synonym:
 • driva

9. Be subject to fluctuation

 • "The stock market drifted upward"
  synonym:
 • drift

9. Vara föremål för fluktuationer

 • "Börsen drev uppåt"
  synonym:
 • driva

10. Be piled up in banks or heaps by the force of wind or a current

 • "Snow drifting several feet high"
 • "Sand drifting like snow"
  synonym:
 • drift

10. Staplas upp i banker eller högar av vindkraften eller en ström

 • "Snö driver flera fot högt"
 • "Sand som driver som snö"
  synonym:
 • driva

Examples of using

Many people drift through life without a purpose.
Många människor driver genom livet utan ett syfte.