Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "door" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dörr" till svenska språket

EnglishSwedish

Door

[Dörr]
/dɔr/

noun

1. A swinging or sliding barrier that will close the entrance to a room or building or vehicle

 • "He knocked on the door"
 • "He slammed the door as he left"
  synonym:
 • door

1. En svängbar eller skjutbarriär som stänger ingången till ett rum eller en byggnad eller ett fordon

 • "Han knackade på dörren"
 • "Han slog igen dörren när han gick"
  synonym:
 • dörr

2. The entrance (the space in a wall) through which you enter or leave a room or building

 • The space that a door can close
 • "He stuck his head in the doorway"
  synonym:
 • doorway
 • ,
 • door
 • ,
 • room access
 • ,
 • threshold

2. Ingången (utrymmet i en vägg) genom vilken du går in i eller lämnar ett rum eller en byggnad

 • Utrymmet som en dörr kan stänga
 • "Han stack huvudet i dörröppningen"
  synonym:
 • dörröppning
 • ,
 • dörr
 • ,
 • rum tillgång
 • ,
 • tröskel

3. Anything providing a means of access (or escape)

 • "We closed the door to haitian immigrants"
 • "Education is the door to success"
  synonym:
 • door

3. Allt som ger ett sätt att komma åt (eller fly)

 • "Vi stängde dörren för haitiska invandrare"
 • "Utbildning är dörren till framgång"
  synonym:
 • dörr

4. A structure where people live or work (usually ordered along a street or road)

 • "The office next door"
 • "They live two doors up the street from us"
  synonym:
 • door

4. En struktur där människor bor eller arbetar (vanligtvis ordnad längs en gata eller väg)

 • "Kontoret bredvid"
 • "De bor två dörrar upp på gatan från oss"
  synonym:
 • dörr

5. A room that is entered via a door

 • "His office is the third door down the hall on the left"
  synonym:
 • door

5. Ett rum som går in via en dörr

 • "Hans kontor är den tredje dörren ner i hallen till vänster"
  synonym:
 • dörr

Examples of using

A definite advantage of automatic doors is that people can't spread their contagious diseases by touching door handles.
En klar fördel med automatiska dörrar är att människor inte kan sprida sina smittsamma sjukdomar genom att röra dörrhandtag.
Tom opened the door and looked inside.
Tom öppnade dörren och tittade in.
I forgot to lock the front door.
Jag glömde låsa ytterdörren.