Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dog" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hund" till svenska språket

EnglishSwedish

Dog

[Hund]
/dɔg/

noun

1. A member of the genus canis (probably descended from the common wolf) that has been domesticated by man since prehistoric times

 • Occurs in many breeds
 • "The dog barked all night"
  synonym:
 • dog
 • ,
 • domestic dog
 • ,
 • Canis familiaris

1. En medlem av släktet canis (troligen härstammar från den vanliga vargen) som har tämjts av människan sedan förhistorisk tid

 • Förekommer i många raser
 • "Hunden skällde hela natten"
  synonym:
 • hund
 • ,
 • tamhund
 • ,
 • Canis familiaris

2. A dull unattractive unpleasant girl or woman

 • "She got a reputation as a frump"
 • "She's a real dog"
  synonym:
 • frump
 • ,
 • dog

2. En tråkig oattraktiv obehaglig tjej eller kvinna

 • "Hon fick ett rykte som en framp"
 • "Hon är en riktig hund"
  synonym:
 • frump
 • ,
 • hund

3. Informal term for a man

 • "You lucky dog"
  synonym:
 • dog

3. Informell term för en man

 • "Din lyckliga hund"
  synonym:
 • hund

4. Someone who is morally reprehensible

 • "You dirty dog"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • dog
 • ,
 • hound
 • ,
 • heel

4. Någon som är moraliskt förkastlig

 • "Din smutsiga hund"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • svartvakt
 • ,
 • hund
 • ,
 • häl

5. A smooth-textured sausage of minced beef or pork usually smoked

 • Often served on a bread roll
  synonym:
 • frank
 • ,
 • frankfurter
 • ,
 • hotdog
 • ,
 • hot dog
 • ,
 • dog
 • ,
 • wiener
 • ,
 • wienerwurst
 • ,
 • weenie

5. En slät texturerad korv av köttfärs eller fläsk röktes vanligtvis

 • Serveras ofta på en brödrulle
  synonym:
 • frank
 • ,
 • frankfurter
 • ,
 • korv
 • ,
 • varmkorv
 • ,
 • hund
 • ,
 • wiener
 • ,
 • wienerwurst
 • ,
 • weenie

6. A hinged catch that fits into a notch of a ratchet to move a wheel forward or prevent it from moving backward

  synonym:
 • pawl
 • ,
 • detent
 • ,
 • click
 • ,
 • dog

6. En gångjärnsförsedd spärrhake som passar in i en skåra på en spärrhake för att flytta ett hjul framåt eller förhindra att det rör sig bakåt

  synonym:
 • spärrhake
 • ,
 • spärra
 • ,
 • klicka
 • ,
 • hund

7. Metal supports for logs in a fireplace

 • "The andirons were too hot to touch"
  synonym:
 • andiron
 • ,
 • firedog
 • ,
 • dog
 • ,
 • dog-iron

7. Metallstöd för stockar i öppen spis

 • "Andjärnarna var för varma för att röra vid"
  synonym:
 • andjärn
 • ,
 • eldhund
 • ,
 • hund
 • ,
 • hundtjärn

verb

1. Go after with the intent to catch

 • "The policeman chased the mugger down the alley"
 • "The dog chased the rabbit"
  synonym:
 • chase
 • ,
 • chase after
 • ,
 • trail
 • ,
 • tail
 • ,
 • tag
 • ,
 • give chase
 • ,
 • dog
 • ,
 • go after
 • ,
 • track

1. Gå efter med avsikten att fånga

 • "Polisen jagade rånaren nerför gränden"
 • "Hunden jagade kaninen"
  synonym:
 • jaga
 • ,
 • jaga efter
 • ,
 • stig
 • ,
 • stjärt
 • ,
 • tag
 • ,
 • hund
 • ,
 • gå efter
 • ,
 • spåra

Examples of using

This isn't my dog.
Det här är inte min hund.
Give the scraps to the dog.
Ge bort resterna till hunden.
My dog ran away.
Min hund sprang iväg.