Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distinguish" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "särskilja" till svenska språket

EnglishSwedish

Distinguish

[Skilja]
/dɪstɪŋgwɪʃ/

verb

1. Mark as different

 • "We distinguish several kinds of maple"
  synonym:
 • distinguish
 • ,
 • separate
 • ,
 • differentiate
 • ,
 • secern
 • ,
 • secernate
 • ,
 • severalize
 • ,
 • severalise
 • ,
 • tell
 • ,
 • tell apart

1. Markera som annorlunda

 • "Vi urskiljer flera sorters lönn"
  synonym:
 • särskilja
 • ,
 • separat
 • ,
 • differentiera
 • ,
 • secern
 • ,
 • avsöndra
 • ,
 • flera
 • ,
 • berätta
 • ,
 • skilja åt

2. Detect with the senses

 • "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"
 • "I can't make out the faces in this photograph"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • discern
 • ,
 • pick out
 • ,
 • make out
 • ,
 • tell apart

2. Upptäck med sinnena

 • "De flyende fångarna plockades ut ur mörkret av de vaksamma fångvaktarna"
 • "Jag kan inte urskilja ansiktena på det här fotografiet"
  synonym:
 • fläck
 • ,
 • känna igen
 • ,
 • särskilja
 • ,
 • urskilja
 • ,
 • plocka ut
 • ,
 • hångla
 • ,
 • skilja åt

3. Be a distinctive feature, attribute, or trait

 • Sometimes in a very positive sense
 • "His modesty distinguishes him from his peers"
  synonym:
 • distinguish
 • ,
 • mark
 • ,
 • differentiate

3. Var en utmärkande egenskap, egenskap eller egenskap

 • Ibland i mycket positiv bemärkelse
 • "Hans blygsamhet skiljer honom från sina kamrater"
  synonym:
 • särskilja
 • ,
 • markera
 • ,
 • differentiera

4. Make conspicuous or noteworthy

  synonym:
 • signalize
 • ,
 • signalise
 • ,
 • distinguish

4. Gör iögonfallande eller anmärkningsvärt

  synonym:
 • signalera
 • ,
 • särskilja

5. Identify as in botany or biology, for example

  synonym:
 • identify
 • ,
 • discover
 • ,
 • key
 • ,
 • key out
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • describe
 • ,
 • name

5. Identifiera som i botanik eller biologi, till exempel

  synonym:
 • identifiera
 • ,
 • upptäck
 • ,
 • nyckel
 • ,
 • knappa ut
 • ,
 • särskilja
 • ,
 • beskriva
 • ,
 • namn

Examples of using

I think to clearly distinguish opinion from fact is important.
Jag tror att det är viktigt att tydligt skilja åsikter från fakta.
It is easy to distinguish good from evil.
Det är lätt att skilja gott från ont.
To distinguish right from wrong is difficult.
Att skilja rätt från fel är svårt.