Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discourse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "diskurs" till svenska språket

EnglishSwedish

Discourse

[Diskurs]
/dɪskɔrs/

noun

1. Extended verbal expression in speech or writing

  synonym:
 • discourse

1. Utökat verbalt uttryck i tal eller skrift

  synonym:
 • diskurs

2. An address of a religious nature (usually delivered during a church service)

  synonym:
 • sermon
 • ,
 • discourse
 • ,
 • preaching

2. En adress av religiös karaktär (vanligtvis levererad under en gudstjänst)

  synonym:
 • predikan
 • ,
 • diskurs
 • ,
 • predika

3. An extended communication (often interactive) dealing with some particular topic

 • "The book contains an excellent discussion of modal logic"
 • "His treatment of the race question is badly biased"
  synonym:
 • discussion
 • ,
 • treatment
 • ,
 • discourse

3. En utökad kommunikation (ofta interaktiv) som behandlar något särskilt ämne

 • "Boken innehåller en utmärkt diskussion om modal logik"
 • "Hans behandling av rasfrågan är dåligt partisk"
  synonym:
 • diskussion
 • ,
 • behandling
 • ,
 • diskurs

verb

1. To consider or examine in speech or writing

 • "The author talks about the different aspects of this question"
 • "The class discussed dante's `inferno'"
  synonym:
 • discourse
 • ,
 • talk about
 • ,
 • discuss

1. Att överväga eller undersöka i tal eller skrift

 • "Författaren berättar om de olika aspekterna av denna fråga"
 • "Klassen diskuterade dantes `inferno'"
  synonym:
 • diskurs
 • ,
 • prata om
 • ,
 • diskutera

2. Carry on a conversation

  synonym:
 • converse
 • ,
 • discourse

2. Fortsätt en konversation

  synonym:
 • samtala
 • ,
 • diskurs

3. Talk at length and formally about a topic

 • "The speaker dissertated about the social politics in 18th century england"
  synonym:
 • hold forth
 • ,
 • discourse
 • ,
 • dissertate

3. Prata länge och formellt om ett ämne

 • "Talaren disputerade om socialpolitiken i 1700-talets england"
  synonym:
 • håll ut
 • ,
 • diskurs
 • ,
 • disputera