Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dim" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "dim" till svenska språket

EnglishSwedish

Dim

[Dim]
/dɪm/

verb

1. Switch (a car's headlights) from a higher to a lower beam

  synonym:
 • dim
 • ,
 • dip

1. Växla (en bils strålkastare) från en högre till en lägre stråle

  synonym:
 • dämpa
 • ,
 • doppa

2. Become dim or lusterless

 • "The lights dimmed and the curtain rose"
  synonym:
 • dim

2. Bli dunkel eller lysterlös

 • "Ljusen dämpades och ridån steg"
  synonym:
 • dämpa

3. Make dim or lusterless

 • "Time had dimmed the silver"
  synonym:
 • dim

3. Göra dim eller lysterlös

 • "Tiden hade dämpat silvret"
  synonym:
 • dämpa

4. Make dim by comparison or conceal

  synonym:
 • blind
 • ,
 • dim

4. Gör dim genom jämförelse eller dölj

  synonym:
 • blind
 • ,
 • dämpa

5. Become vague or indistinct

 • "The distinction between the two theories blurred"
  synonym:
 • blur
 • ,
 • dim
 • ,
 • slur

5. Bli vag eller otydlig

 • "Skillnaden mellan de två teorierna suddades ut"
  synonym:
 • oskärpa
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • slurra

adjective

1. Lacking in light

 • Not bright or harsh
 • "A dim light beside the bed"
 • "Subdued lights and soft music"
  synonym:
 • dim
 • ,
 • subdued

1. Saknar ljus

 • Inte ljus eller hård
 • "Ett svagt ljus bredvid sängen"
 • "Dämpade ljus och mjuk musik"
  synonym:
 • dämpa
 • ,
 • dämpad

2. Lacking clarity or distinctness

 • "A dim figure in the distance"
 • "Only a faint recollection"
 • "Shadowy figures in the gloom"
 • "Saw a vague outline of a building through the fog"
 • "A few wispy memories of childhood"
  synonym:
 • dim
 • ,
 • faint
 • ,
 • shadowy
 • ,
 • vague
 • ,
 • wispy

2. Saknar klarhet eller distinkthet

 • "En dunkel figur i fjärran"
 • "Bara ett svagt minne"
 • "Skuggiga figurer i dysterheten"
 • "Såg en vag kontur av en byggnad genom dimman"
 • "Några kluriga minnen från barndomen"
  synonym:
 • dämpa
 • ,
 • svimma
 • ,
 • skuggig
 • ,
 • vag
 • ,
 • vispig

3. Made dim or less bright

 • "The dimmed houselights brought a hush of anticipation"
 • "Dimmed headlights"
 • "We like dimmed lights when we have dinner"
  synonym:
 • dimmed
 • ,
 • dim

3. Gjort svag eller mindre ljus

 • "De dämpade husljusen gav en tystnad av förväntan"
 • "Avbländade strålkastare"
 • "Vi gillar dämpade ljus när vi äter middag"
  synonym:
 • dämpad
 • ,
 • dämpa

4. Offering little or no hope

 • "The future looked black"
 • "Prospects were bleak"
 • "Life in the aran islands has always been bleak and difficult"- j.m.synge
 • "Took a dim view of things"
  synonym:
 • black
 • ,
 • bleak
 • ,
 • dim

4. Erbjuder lite eller inget hopp

 • "Framtiden såg svart ut"
 • "Utsikterna var dystra"
 • "Livet på aranöarna har alltid varit dystert och svårt" - jmsynge
 • "Tog en svag syn på saker"
  synonym:
 • svart
 • ,
 • dyster
 • ,
 • dämpa

5. Slow to learn or understand

 • Lacking intellectual acuity
 • "So dense he never understands anything i say to him"
 • "Never met anyone quite so dim"
 • "Although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- thackeray
 • "Dumb officials make some really dumb decisions"
 • "He was either normally stupid or being deliberately obtuse"
 • "Worked with the slow students"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • dim
 • ,
 • dull
 • ,
 • dumb
 • ,
 • obtuse
 • ,
 • slow

5. Långsam att lära eller förstå

 • Saknar intellektuell skärpa
 • "Så tät att han aldrig förstår något jag säger till honom"
 • "Har aldrig träffat någon så svag"
 • "Även om han var tråkig på klassisk inlärning, var han ovanligt snabb i matematik" - thackeray
 • "Dumma tjänstemän fattar några riktigt dumma beslut"
 • "Han var antingen normalt dum eller var medvetet trubbig"
 • "Jobbade med de långsamma eleverna"
  synonym:
 • tät
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • tråkig
 • ,
 • dum
 • ,
 • trubbig
 • ,
 • långsam

Examples of using

The moon was dim.
Månen var dunkel.
We lived in a cramped, dim house which was as small as a hive.
Vi bodde i ett trångt, dunkelt hus som var litet som en bikupa.
The stars seem dim because of the city lights.
Stjärnorna verkar svaga på grund av stadens ljus.