Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "differentiate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "differentiera" till svenska språket

EnglishSwedish

Differentiate

[Differentiera]
/dɪfərɛnʃiet/

verb

1. Mark as different

 • "We distinguish several kinds of maple"
  synonym:
 • distinguish
 • ,
 • separate
 • ,
 • differentiate
 • ,
 • secern
 • ,
 • secernate
 • ,
 • severalize
 • ,
 • severalise
 • ,
 • tell
 • ,
 • tell apart

1. Markera som annorlunda

 • "Vi urskiljer flera sorters lönn"
  synonym:
 • särskilja
 • ,
 • separat
 • ,
 • differentiera
 • ,
 • secern
 • ,
 • avsöndra
 • ,
 • flera
 • ,
 • berätta
 • ,
 • skilja åt

2. Be a distinctive feature, attribute, or trait

 • Sometimes in a very positive sense
 • "His modesty distinguishes him from his peers"
  synonym:
 • distinguish
 • ,
 • mark
 • ,
 • differentiate

2. Var en utmärkande egenskap, egenskap eller egenskap

 • Ibland i mycket positiv bemärkelse
 • "Hans blygsamhet skiljer honom från sina kamrater"
  synonym:
 • särskilja
 • ,
 • markera
 • ,
 • differentiera

3. Calculate a derivative

 • Take the derivative
  synonym:
 • differentiate

3. Beräkna ett derivat

 • Ta derivatan
  synonym:
 • differentiera

4. Become different during development

 • "Cells differentiate"
  synonym:
 • differentiate

4. Bli annorlunda under utvecklingen

 • "Celler differentierar"
  synonym:
 • differentiera

5. Evolve so as to lead to a new species or develop in a way most suited to the environment

  synonym:
 • speciate
 • ,
 • differentiate
 • ,
 • specialize
 • ,
 • specialise

5. Utvecklas för att leda till en ny art eller utvecklas på ett sätt som är mest anpassat för miljön

  synonym:
 • arciate
 • ,
 • differentiera
 • ,
 • specialisera

6. Become distinct and acquire a different character

  synonym:
 • differentiate

6. Bli distinkt och få en annan karaktär

  synonym:
 • differentiera

Examples of using

English doesn't differentiate between the verbs "ser" and "estar".
Engelska skiljer inte mellan verben "ser" och "estar".