Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "different" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "annorlunda" till svenska språket

EnglishSwedish

Different

[Olika]
/dɪfərənt/

adjective

1. Unlike in nature or quality or form or degree

 • "Took different approaches to the problem"
 • "Came to a different conclusion"
 • "Different parts of the country"
 • "On different sides of the issue"
 • "This meeting was different from the earlier one"
  synonym:
 • different

1. Till skillnad från i natur eller kvalitet eller form eller grad

 • "Tog olika förhållningssätt till problemet"
 • "Kom till en annan slutsats"
 • "Olika delar av landet"
 • "På olika sidor av frågan"
 • "Det här mötet skilde sig från det tidigare"
  synonym:
 • olika

2. Distinctly separate from the first

 • "That's another (or different) issue altogether"
  synonym:
 • different

2. Tydligt skild från den första

 • "Det är en annan (eller annan) fråga helt och hållet"
  synonym:
 • olika

3. Differing from all others

 • Not ordinary
 • "Advertising that strives continually to be different"
 • "This new music is certainly different but i don't really like it"
  synonym:
 • different

3. Skiljer sig från alla andra

 • Inte vanligt
 • "Reklam som ständigt strävar efter att vara annorlunda"
 • "Den här nya musiken är verkligen annorlunda men jag gillar den inte riktigt"
  synonym:
 • olika

4. Marked by dissimilarity

 • "For twins they are very unlike"
 • "People are profoundly different"
  synonym:
 • unlike
 • ,
 • dissimilar
 • ,
 • different

4. Präglas av olikhet

 • "För tvillingar är de väldigt olika"
 • "Människor är djupt olika"
  synonym:
 • till skillnad från
 • ,
 • olika

5. Distinct or separate

 • "Each interviewed different members of the community"
  synonym:
 • different

5. Distinkt eller separat

 • "Var och en intervjuade olika medlemmar i samhället"
  synonym:
 • olika

Examples of using

We knew that we were going to go in different directions when our school finished.
Vi visste att vi skulle gå åt olika håll när vår skola var klar.
I wish things could have been different.
Jag önskar att saker och ting kunde ha varit annorlunda.
You're very different from us.
Du är väldigt olik oss.