Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "development" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utveckling" till svenska språket

EnglishSwedish

Development

[Utveckling]
/dɪvɛləpmənt/

noun

1. Act of improving by expanding or enlarging or refining

 • "He congratulated them on their development of a plan to meet the emergency"
 • "They funded research and development"
  synonym:
 • development

1. Agera för att förbättra genom att expandera eller förstora eller förfina

 • "Han gratulerade dem till deras utveckling av en plan för att möta nödsituationen"
 • "De finansierade forskning och utveckling"
  synonym:
 • utveckling

2. A process in which something passes by degrees to a different stage (especially a more advanced or mature stage)

 • "The development of his ideas took many years"
 • "The evolution of greek civilization"
 • "The slow development of her skill as a writer"
  synonym:
 • development
 • ,
 • evolution

2. En process där något gradvis övergår till ett annat stadium (särskilt ett mer avancerat eller moget stadium)

 • "Utvecklingen av hans idéer tog många år"
 • "Den grekiska civilisationens utveckling"
 • "Den långsamma utvecklingen av hennes skicklighet som författare"
  synonym:
 • utveckling
 • ,
 • evolution

3. (biology) the process of an individual organism growing organically

 • A purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level
 • "He proposed an indicator of osseous development in children"
  synonym:
 • growth
 • ,
 • growing
 • ,
 • maturation
 • ,
 • development
 • ,
 • ontogeny
 • ,
 • ontogenesis

3. (biologi) processen för en enskild organism som växer organiskt

 • En rent biologisk utveckling av händelser involverade i en organism som gradvis förändras från en enkel till en mer komplex nivå
 • "Han föreslog en indikator på benutveckling hos barn"
  synonym:
 • tillväxt
 • ,
 • växande
 • ,
 • mognad
 • ,
 • utveckling
 • ,
 • ontogeni
 • ,
 • ontogenes

4. A recent event that has some relevance for the present situation

 • "Recent developments in iraq"
 • "What a revolting development!"
  synonym:
 • development

4. En händelse nyligen som har viss relevans för den nuvarande situationen

 • "Den senaste utvecklingen i irak"
 • "Vilken upprörande utveckling!"
  synonym:
 • utveckling

5. The act of making some area of land or water more profitable or productive or useful

 • "The development of alaskan resources"
 • "The exploitation of copper deposits"
  synonym:
 • exploitation
 • ,
 • development

5. Handlingen att göra något område med mark eller vatten mer lönsamt eller produktivt eller användbart

 • "Utvecklingen av alaskas resurser"
 • "Utnyttjandet av kopparfyndigheter"
  synonym:
 • exploatering
 • ,
 • utveckling

6. A district that has been developed to serve some purpose

 • "Such land is practical for small park developments"
  synonym:
 • development

6. Ett distrikt som har utvecklats för att tjäna något syfte

 • "Sådan mark är praktisk för små parkbyggnader"
  synonym:
 • utveckling

7. A state in which things are improving

 • The result of developing (as in the early part of a game of chess)
 • "After he saw the latest development he changed his mind and became a supporter"
 • "In chess your should take care of your development before moving your queen"
  synonym:
 • development

7. Ett tillstånd där saker och ting förbättras

 • Resultatet av att utveckla (som i den tidiga delen av ett parti schack)
 • "Efter att han sett den senaste utvecklingen ändrade han sig och blev en supporter"
 • "I schack bör du ta hand om din utveckling innan du flyttar din drottning"
  synonym:
 • utveckling

8. Processing a photosensitive material in order to make an image visible

 • "The development and printing of his pictures took only two hours"
  synonym:
 • development
 • ,
 • developing

8. Bearbetning av ett ljuskänsligt material för att göra en bild synlig

 • "Utvecklingen och tryckningen av hans bilder tog bara två timmar"
  synonym:
 • utveckling
 • ,
 • utveckla

9. (music) the section of a composition or movement (especially in sonata form) where the major musical themes are developed and elaborated

  synonym:
 • development

9. (musik) den del av en komposition eller sats (särskilt i sonatform) där de stora musikaliska teman utvecklas och utarbetas

  synonym:
 • utveckling

Examples of using

While there is concern about children's development, there is uncertainty about giving them a lot of lee-way.
Även om det finns oro för barns utveckling, finns det osäkerhet om att ge dem mycket spelrum.
In order to complete the development on schedule, we request that other unrelated tasks be delayed for the moment.
För att slutföra utvecklingen enligt tidtabell begär vi att andra orelaterade uppgifter försenas för tillfället.
These aims are an important part of the regional development strategy.
Dessa mål är en viktig del av den regionala utvecklingsstrategin.