Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "demonstrate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "demonstrera" till svenska språket

EnglishSwedish

Demonstrate

[Demonstrera]
/dɛmənstret/

verb

1. Give an exhibition of to an interested audience

 • "She shows her dogs frequently"
 • "We will demo the new software in washington"
  synonym:
 • show
 • ,
 • demo
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • present
 • ,
 • demonstrate

1. Ge en utställning av till en intresserad publik

 • "Hon visar sina hundar ofta"
 • "Vi kommer att demonstrera den nya programvaran i washington"
  synonym:
 • visa
 • ,
 • demo
 • ,
 • utställning
 • ,
 • närvarande
 • ,
 • demonstrera

2. Establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

 • "The experiment demonstrated the instability of the compound"
 • "The mathematician showed the validity of the conjecture"
  synonym:
 • prove
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • establish
 • ,
 • show
 • ,
 • shew

2. Fastställ giltigheten av något, som genom ett exempel, förklaring eller experiment

 • "Experimentet visade föreningens instabilitet"
 • "Matematikern visade giltigheten av gissningen"
  synonym:
 • bevisa
 • ,
 • demonstrera
 • ,
 • etablera
 • ,
 • visa

3. Provide evidence for

 • Stand as proof of
 • Show by one's behavior, attitude, or external attributes
 • "His high fever attested to his illness"
 • "The buildings in rome manifest a high level of architectural sophistication"
 • "This decision demonstrates his sense of fairness"
  synonym:
 • attest
 • ,
 • certify
 • ,
 • manifest
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • evidence

3. Tillhandahålla bevis för

 • Stå som bevis för
 • Visa genom ens beteende, attityd eller yttre attribut
 • "Hans höga feber vittnade om hans sjukdom"
 • "Byggnaderna i rom visar en hög nivå av arkitektonisk sofistikering"
 • "Detta beslut visar hans känsla för rättvisa"
  synonym:
 • intyga
 • ,
 • manifestera
 • ,
 • demonstrera
 • ,
 • bevis

4. March in protest

 • Take part in a demonstration
 • "Thousands demonstrated against globalization during the meeting of the most powerful economic nations in seattle"
  synonym:
 • demonstrate
 • ,
 • march

4. Mars i protest

 • Delta i en demonstration
 • "Tusentals demonstrerade mot globaliseringen under mötet mellan de mäktigaste ekonomiska nationerna i seattle"
  synonym:
 • demonstrera
 • ,
 • mars

Examples of using

Every time a failure like that occurs in another department, I'm tempted to call them idiots, but then people like you come along to demonstrate what true idiocy looks like.
Varje gång ett sådant misslyckande inträffar på en annan avdelning frestas jag att kalla dem idioter, men sedan kommer människor som du för att visa hur sann idioti ser ut.
I don't know how to demonstrate it, since it's too obvious!
Jag vet inte hur jag ska demonstrera det, eftersom det är för uppenbart!