Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deluge" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "flod" till svenska språket

EnglishSwedish

Deluge

[Syndaflod]
/dɛljuʤ/

noun

1. An overwhelming number or amount

 • "A flood of requests"
 • "A torrent of abuse"
  synonym:
 • flood
 • ,
 • inundation
 • ,
 • deluge
 • ,
 • torrent

1. Ett överväldigande antal eller belopp

 • "En flod av förfrågningar"
 • "En ström av övergrepp"
  synonym:
 • översvämning
 • ,
 • syndaflod
 • ,
 • torrent

2. A heavy rain

  synonym:
 • downpour
 • ,
 • cloudburst
 • ,
 • deluge
 • ,
 • waterspout
 • ,
 • torrent
 • ,
 • pelter
 • ,
 • soaker

2. Ett kraftigt regn

  synonym:
 • skyfall
 • ,
 • molnbrott
 • ,
 • syndaflod
 • ,
 • vattenpipa
 • ,
 • torrent
 • ,
 • pelter
 • ,
 • soaker

3. The rising of a body of water and its overflowing onto normally dry land

 • "Plains fertilized by annual inundations"
  synonym:
 • flood
 • ,
 • inundation
 • ,
 • deluge
 • ,
 • alluvion

3. Uppkomsten av en vattenmassa och dess överflöd på normalt torrt land

 • "Slätter befruktade av årliga översvämningar"
  synonym:
 • översvämning
 • ,
 • syndaflod
 • ,
 • alluvion

verb

1. Fill quickly beyond capacity

 • As with a liquid
 • "The basement was inundated after the storm"
 • "The images flooded his mind"
  synonym:
 • deluge
 • ,
 • flood
 • ,
 • inundate
 • ,
 • swamp

1. Fyll snabbt över kapacitet

 • Som med en vätska
 • "Källaren översvämmades efter stormen"
 • "Bilderna svämmade över hans sinne"
  synonym:
 • syndaflod
 • ,
 • översvämning
 • ,
 • översvämma
 • ,
 • träsk

2. Charge someone with too many tasks

  synonym:
 • overwhelm
 • ,
 • deluge
 • ,
 • flood out

2. Ladda någon med för många uppgifter

  synonym:
 • överväldiga
 • ,
 • syndaflod
 • ,
 • översvämma

3. Fill or cover completely, usually with water

  synonym:
 • inundate
 • ,
 • deluge
 • ,
 • submerge

3. Fyll eller täck helt, vanligtvis med vatten

  synonym:
 • översvämma
 • ,
 • syndaflod
 • ,
 • nedsänkning

Examples of using

After us the deluge.
Efter oss syndafloden.