Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "delicate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "känslig" till svenska språket

EnglishSwedish

Delicate

[Delikat]
/dɛləkət/

adjective

1. Exquisitely fine and subtle and pleasing

 • Susceptible to injury
 • "A delicate violin passage"
 • "Delicate china"
 • "A delicate flavor"
 • "The delicate wing of a butterfly"
  synonym:
 • delicate

1. Utsökt fint och subtilt och tilltalande

 • Känslig för skada
 • "En delikat violinpassage"
 • "Känsligt porslin"
 • "En delikat smak"
 • "Den ömtåliga vingen av en fjäril"
  synonym:
 • känslig

2. Marked by great skill especially in meticulous technique

 • "A surgeon's delicate touch"
  synonym:
 • delicate

2. Präglas av stor skicklighet särskilt i noggrann teknik

 • "En kirurgs känsliga beröring"
  synonym:
 • känslig

3. Easily broken or damaged or destroyed

 • "A kite too delicate to fly safely"
 • "Fragile porcelain plates"
 • "Fragile old bones"
 • "A frail craft"
  synonym:
 • delicate
 • ,
 • fragile
 • ,
 • frail

3. Lätt att bryta eller skada eller förstöra

 • "En drake för känslig för att flyga säkert"
 • "Bräckliga porslinstallrikar"
 • "Bräckliga gamla ben"
 • "Ett bräckligt hantverk"
  synonym:
 • känslig
 • ,
 • bräcklig
 • ,
 • skröplig

4. Easily hurt

 • "Soft hands"
 • "A baby's delicate skin"
  synonym:
 • delicate
 • ,
 • soft

4. Lätt sårad

 • "Mjuka händer"
 • "En bebis känsliga hud"
  synonym:
 • känslig
 • ,
 • mjuk

5. Developed with extreme delicacy and subtlety

 • "The satire touches with finespun ridicule every kind of human pretense"
  synonym:
 • finespun
 • ,
 • delicate

5. Utvecklad med extrem delikatess och subtilitet

 • "Satiren berör med finspunnet förlöjligande varje slags mänsklig föreställning"
  synonym:
 • finspunnen
 • ,
 • känslig

6. Difficult to handle

 • Requiring great tact
 • "Delicate negotiations with the big powers"
 • "Hesitates to be explicit on so ticklish a matter"
 • "A touchy subject"
  synonym:
 • delicate
 • ,
 • ticklish
 • ,
 • touchy

6. Svårhanterlig

 • Kräver stor takt
 • "Känsliga förhandlingar med stormakterna"
 • "Tvekar att vara tydlig i en så kittlig fråga"
 • "Ett känsligt ämne"
  synonym:
 • känslig
 • ,
 • kittlig

7. Of an instrument or device

 • Capable of registering minute differences or changes precisely
 • "Almost undetectable with even the most delicate instruments"
  synonym:
 • delicate

7. Av ett instrument eller en anordning

 • Kan registrera små skillnader eller förändringar exakt
 • "Nästan oupptäckbar med även de mest känsliga instrumenten"
  synonym:
 • känslig

Examples of using

That girl has very delicate features.
Den tjejen har väldigt känsliga drag.
Happiness is a delicate flower.
Lycka är en delikat blomma.
That was a very delicate situation.
Det var en mycket känslig situation.