Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decline" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "nedgång" till svenska språket

EnglishSwedish

Decline

[Avböja]
/dɪklaɪn/

noun

1. Change toward something smaller or lower

  synonym:
 • decline
 • ,
 • diminution

1. Ändra mot något mindre eller lägre

  synonym:
 • nedgång
 • ,
 • förminskning

2. A condition inferior to an earlier condition

 • A gradual falling off from a better state
  synonym:
 • decline
 • ,
 • declination

2. Ett tillstånd som är sämre än ett tidigare tillstånd

 • En gradvis nedgång från ett bättre tillstånd
  synonym:
 • nedgång
 • ,
 • deklination

3. A gradual decrease

 • As of stored charge or current
  synonym:
 • decay
 • ,
 • decline

3. En gradvis minskning

 • Från och med lagrad laddning eller ström
  synonym:
 • förfall
 • ,
 • nedgång

4. A downward slope or bend

  synonym:
 • descent
 • ,
 • declivity
 • ,
 • fall
 • ,
 • decline
 • ,
 • declination
 • ,
 • declension
 • ,
 • downslope

4. En nedåtgående lutning eller böj

  synonym:
 • nedstigning
 • ,
 • nedböjning
 • ,
 • falla
 • ,
 • nedgång
 • ,
 • deklination
 • ,
 • böjning
 • ,
 • nedförsbacke

verb

1. Grow worse

 • "Conditions in the slum worsened"
  synonym:
 • worsen
 • ,
 • decline

1. Växa sämre

 • "Villkoren i slummen förvärrades"
  synonym:
 • förvärra
 • ,
 • nedgång

2. Refuse to accept

 • "He refused my offer of hospitality"
  synonym:
 • refuse
 • ,
 • reject
 • ,
 • pass up
 • ,
 • turn down
 • ,
 • decline

2. Vägra acceptera

 • "Han vägrade mitt erbjudande om gästfrihet"
  synonym:
 • vägra
 • ,
 • förkasta
 • ,
 • passera upp
 • ,
 • vända ner
 • ,
 • nedgång

3. Show unwillingness towards

 • "He declined to join the group on a hike"
  synonym:
 • refuse
 • ,
 • decline

3. Visa ovilja mot

 • "Han avböjde att gå med i gruppen på en vandring"
  synonym:
 • vägra
 • ,
 • nedgång

4. Grow smaller

 • "Interest in the project waned"
  synonym:
 • decline
 • ,
 • go down
 • ,
 • wane

4. Växa mindre

 • "Intresset för projektet avtog"
  synonym:
 • nedgång
 • ,
 • gå ner
 • ,
 • avta

5. Go down

 • "The roof declines here"
  synonym:
 • decline

5. Gå ner

 • "Taket avtar här"
  synonym:
 • nedgång

6. Go down in value

 • "The stock market corrected"
 • "Prices slumped"
  synonym:
 • decline
 • ,
 • slump
 • ,
 • correct

6. Gå ner i värde

 • "Börsen korrigerad"
 • "Priserna sjönk"
  synonym:
 • nedgång
 • ,
 • svacka
 • ,
 • rätta

7. Inflect for number, gender, case, etc., "in many languages, speakers decline nouns, pronouns, and adjectives"

  synonym:
 • decline

7. Böj för antal, kön, kasus, etc., "på många språk avvisar talare substantiv, pronomen och adjektiv"

  synonym:
 • nedgång

Examples of using

He gathered the courage to decline the offer.
Han samlade modet att tacka nej till erbjudandet.
His health has begun to decline now.
Hans hälsa har börjat sjunka nu.
If we decline, what are the alternatives?
Om vi tackar nej, vilka är alternativen?