Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "declare" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "deklarera" till svenska språket

EnglishSwedish

Declare

[Deklarera]
/dɪklɛr/

verb

1. State emphatically and authoritatively

 • "He declared that he needed more money to carry out the task he was charged with"
  synonym:
 • declare

1. Ange med eftertryck och auktoritativt

 • "Han förklarade att han behövde mer pengar för att utföra uppgiften han anklagades för"
  synonym:
 • deklarera

2. Announce publicly or officially

 • "The president declared war"
  synonym:
 • announce
 • ,
 • declare

2. Tillkännage offentligt eller officiellt

 • "Presidenten förklarade krig"
  synonym:
 • tillkännage
 • ,
 • deklarera

3. State firmly

 • "He declared that he was innocent"
  synonym:
 • declare

3. Stat bestämt

 • "Han förklarade att han var oskyldig"
  synonym:
 • deklarera

4. Declare to be

 • "She was declared incompetent"
 • "Judge held that the defendant was innocent"
  synonym:
 • declare
 • ,
 • adjudge
 • ,
 • hold

4. Förklara sig vara

 • "Hon förklarades inkompetent"
 • "Domaren ansåg att den tilltalade var oskyldig"
  synonym:
 • deklarera
 • ,
 • döma
 • ,
 • håll

5. Authorize payments of

 • "Declare dividends"
  synonym:
 • declare

5. Godkänna betalningar av

 • "Deklara utdelningar"
  synonym:
 • deklarera

6. Designate (a trump suit or no-trump) with the final bid of a hand

  synonym:
 • declare

6. Beteckna (en trumffärg eller no-trumf) med det sista budet på en hand

  synonym:
 • deklarera

7. Make a declaration (of dutiable goods) to a customs official

 • "Do you have anything to declare?"
  synonym:
 • declare

7. Avge en deklaration (av tullpliktiga varor) till en tulltjänsteman

 • "Har du något att deklarera?"
  synonym:
 • deklarera

8. Proclaim one's support, sympathy, or opinion for or against

 • "His wife declared at once for moving to the west coast"
  synonym:
 • declare

8. Förkunna sitt stöd, sympati eller åsikt för eller emot

 • "Hans fru förklarade genast för att ha flyttat till västkusten"
  synonym:
 • deklarera

Examples of using

I declare this supermarket open.
Jag förklarar denna stormarknad öppen.
As a disinterested third-party, I can declare that she secretly loves him.
Som ointresserad tredje part kan jag förklara att hon älskar honom i hemlighet.
Do you have something to declare?
Har du nåt att deklarera?