Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "crown" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "krona" till svenska språket

EnglishSwedish

Crown

[Krona]
/kraʊn/

noun

1. The crown (or the reigning monarch) as the symbol of the power and authority of a monarchy

 • "The colonies revolted against the crown"
  synonym:
 • Crown

1. Kronan (eller den regerande monarken) som symbol för en monarkis makt och auktoritet

 • "Kolonierna gjorde uppror mot kronan"
  synonym:
 • Krona

2. The part of a tooth above the gum that is covered with enamel

  synonym:
 • crown

2. Den del av en tand ovanför tandköttet som är täckt med emalj

  synonym:
 • krona

3. A wreath or garland worn on the head to signify victory

  synonym:
 • crown

3. En krans eller krans som bärs på huvudet för att beteckna seger

  synonym:
 • krona

4. An ornamental jeweled headdress signifying sovereignty

  synonym:
 • crown
 • ,
 • diadem

4. En prydnadshuvudbonad med juveler som betyder suveränitet

  synonym:
 • krona
 • ,
 • diadem

5. The part of a hat (the vertex) that covers the crown of the head

  synonym:
 • crown

5. Den del av en hatt (spetsen) som täcker huvudets krona

  synonym:
 • krona

6. An english coin worth 5 shillings

  synonym:
 • crown

6. Ett engelskt mynt värt 5 shilling

  synonym:
 • krona

7. The upper branches and leaves of a tree or other plant

  synonym:
 • crown
 • ,
 • treetop

7. De övre grenarna och bladen på ett träd eller annan växt

  synonym:
 • krona
 • ,
 • trädtopp

8. The top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

 • "The view from the peak was magnificent"
 • "They clambered to the tip of monadnock"
 • "The region is a few molecules wide at the summit"
  synonym:
 • peak
 • ,
 • crown
 • ,
 • crest
 • ,
 • top
 • ,
 • tip
 • ,
 • summit

8. Toppen eller ytterpunkten av något (vanligtvis ett berg eller en kulle)

 • "Utsikten från toppen var magnifik"
 • "De klättrade till spetsen av monadnock"
 • "Regionen är några molekyler bred på toppen"
  synonym:
 • topp
 • ,
 • krona
 • ,
 • krön
 • ,
 • tips
 • ,
 • toppmöte

9. The award given to the champion

  synonym:
 • pennant
 • ,
 • crown

9. Priset som ges till mästaren

  synonym:
 • vimpel
 • ,
 • krona

10. The top of the head

  synonym:
 • pate
 • ,
 • poll
 • ,
 • crown

10. Toppen av huvudet

  synonym:
 • paté
 • ,
 • omröstning
 • ,
 • krona

11. (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth

 • "Tomorrow my dentist will fit me for a crown"
  synonym:
 • crown
 • ,
 • crownwork
 • ,
 • jacket
 • ,
 • jacket crown
 • ,
 • cap

11. (tandvård) dentalapparat bestående av en konstgjord krona för en trasig eller ruttnad tand

 • "I morgon passar min tandläkare mig för en krona"
  synonym:
 • krona
 • ,
 • kronarbete
 • ,
 • jacka
 • ,
 • jacka krona
 • ,
 • keps

12. The center of a cambered road

  synonym:
 • crown
 • ,
 • crest

12. Centrum av en välvd väg

  synonym:
 • krona
 • ,
 • krön

verb

1. Invest with regal power

 • Enthrone
 • "The prince was crowned in westminster abbey"
  synonym:
 • crown
 • ,
 • coronate

1. Investera med kunglig kraft

 • Trona
 • "Prinsen kröntes i westminster abbey"
  synonym:
 • krona
 • ,
 • kröna

2. Be the culminating event

 • "The speech crowned the meeting"
  synonym:
 • crown
 • ,
 • top

2. Var den kulminerande händelsen

 • "Talet krönte mötet"
  synonym:
 • krona
 • ,
 • topp

3. Form the topmost part of

 • "A weather vane crowns the building"
  synonym:
 • crown

3. Bilda den översta delen av

 • "En väderflöjel kröner byggnaden"
  synonym:
 • krona

4. Put an enamel cover on

 • "Crown my teeth"
  synonym:
 • crown

4. Sätt på ett emaljskydd

 • "Kröna mina tänder"
  synonym:
 • krona

Examples of using

There's a crown here.
Det finns en krona här.
The girl in the picture has a flower wreath on her head, and not a golden crown.
Flickan på bilden har en blomsterkrans på huvudet, och inte en gyllene krona.
The girl in the picture is wearing a crown not of gold but of flowers.
Flickan på bilden bär en krona inte av guld utan av blommor.