Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "contact" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kontakt" till svenska språket

EnglishSwedish

Contact

[Kontakt]
/kɑntækt/

noun

1. Close interaction

 • "They kept in daily contact"
 • "They claimed that they had been in contact with extraterrestrial beings"
  synonym:
 • contact

1. Nära samspel

 • "De höll daglig kontakt"
 • "De hävdade att de hade varit i kontakt med utomjordiska varelser"
  synonym:
 • kontakta

2. The act of touching physically

 • "Her fingers came in contact with the light switch"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • physical contact

2. Handlingen att röra fysiskt

 • "Hennes fingrar kom i kontakt med ljusströmbrytaren"
  synonym:
 • kontakta
 • ,
 • fysisk kontakt

3. The state or condition of touching or of being in immediate proximity

 • "Litmus paper turns red on contact with an acid"
  synonym:
 • contact

3. Tillståndet eller tillståndet att röra eller vara i omedelbar närhet

 • "Litmuspapper blir rött vid kontakt med en syra"
  synonym:
 • kontakta

4. The physical coming together of two or more things

 • "Contact with the pier scraped paint from the hull"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • impinging
 • ,
 • striking

4. Det fysiska sammankomsten av två eller flera saker

 • "Kontakt med piren skrapad färg från skrovet"
  synonym:
 • kontakta
 • ,
 • inkräktar
 • ,
 • slående

5. A person who is in a position to give you special assistance

 • "He used his business contacts to get an introduction to the governor"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • middleman

5. En person som är i stånd att ge dig särskild hjälp

 • "Han använde sina affärskontakter för att få en introduktion till guvernören"
  synonym:
 • kontakta
 • ,
 • mellanhand

6. A channel for communication between groups

 • "He provided a liaison with the guerrillas"
  synonym:
 • liaison
 • ,
 • link
 • ,
 • contact
 • ,
 • inter-group communication

6. En kanal för kommunikation mellan grupper

 • "Han gav en kontakt med gerillan"
  synonym:
 • förbindelse
 • ,
 • länk
 • ,
 • kontakta
 • ,
 • intergruppkommunikation

7. (electronics) a junction where things (as two electrical conductors) touch or are in physical contact

 • "They forget to solder the contacts"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • tangency

7. (elektronik) en knutpunkt där saker (som två elektriska ledare) berör eller är i fysisk kontakt

 • "De glömmer att löda kontakterna"
  synonym:
 • kontakta
 • ,
 • tangency

8. A communicative interaction

 • "The pilot made contact with the base"
 • "He got in touch with his colleagues"
  synonym:
 • contact
 • ,
 • touch

8. Ett kommunikativt samspel

 • "Piloten fick kontakt med basen"
 • "Han fick kontakt med sina kollegor"
  synonym:
 • kontakta
 • ,
 • röra

9. A thin curved glass or plastic lens designed to fit over the cornea in order to correct vision or to deliver medication

  synonym:
 • contact
 • ,
 • contact lens

9. En tunn böjd glas- eller plastlins utformad för att passa över hornhinnan för att korrigera synen eller för att leverera medicin

  synonym:
 • kontakta
 • ,
 • kontaktlins

verb

1. Be in or establish communication with

 • "Our advertisements reach millions"
 • "He never contacted his children after he emigrated to australia"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • get through
 • ,
 • get hold of
 • ,
 • contact

1. Vara i eller upprätta kommunikation med

 • "Våra annonser når miljoner"
 • "Han kontaktade aldrig sina barn efter att han emigrerade till australien"
  synonym:
 • ,
 • ta sig igenom
 • ,
 • få tag på
 • ,
 • kontakta

2. Be in direct physical contact with

 • Make contact
 • "The two buildings touch"
 • "Their hands touched"
 • "The wire must not contact the metal cover"
 • "The surfaces contact at this point"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • adjoin
 • ,
 • meet
 • ,
 • contact

2. Vara i direkt fysisk kontakt med

 • Ta kontakt
 • "De två byggnaderna berör"
 • "Deras händer rörde"
 • "Tråden får inte komma i kontakt med metallkåpan"
 • "Ytorna kommer i kontakt vid denna tidpunkt"
  synonym:
 • röra
 • ,
 • angränsande
 • ,
 • träffa
 • ,
 • kontakta

Examples of using

They will contact us before midday today.
De kommer att kontakta oss före middagstid idag.
You can always contact me.
Du kan alltid kontakta mig.
If you'd like to study French with a native speaker, please contact me.
Om du vill studera franska med en modersmålstalare, vänligen kontakta mig.