Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "consistent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "konsekvent" till svenska språket

EnglishSwedish

Consistent

[Konsekvent]
/kənsɪstənt/

adjective

1. (sometimes followed by `with') in agreement or consistent or reliable

 • "Testimony consistent with the known facts"
 • "I have decided that the course of conduct which i am following is consistent with my sense of responsibility as president in time of war"- fdr
  synonym:
 • consistent

1. (ibland följt av `with') i överensstämmelse eller konsekvent eller tillförlitlig

 • "Vittnesmål som överensstämmer med kända fakta"
 • "Jag har bestämt mig för att det beteende som jag följer överensstämmer med min ansvarskänsla som president i krigstid" - fdr
  synonym:
 • konsekvent

2. Capable of being reproduced

 • "Astonishingly reproducible results can be obtained"
  synonym:
 • reproducible
 • ,
 • consistent

2. Kan reproduceras

 • "Häpnadsväckande reproducerbara resultat kan erhållas"
  synonym:
 • reproducerbar
 • ,
 • konsekvent

3. Marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts

 • "A coherent argument"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • consistent
 • ,
 • logical
 • ,
 • ordered

3. Markerad av en ordnad, logisk och estetiskt konsekvent relation av delar

 • "Ett sammanhängande argument"
  synonym:
 • sammanhängande
 • ,
 • konsekvent
 • ,
 • logiskt
 • ,
 • beställt

4. The same throughout in structure or composition

 • "Bituminous coal is often treated as a consistent and homogeneous product"
  synonym:
 • consistent
 • ,
 • uniform

4. Samma genomgående i struktur eller sammansättning

 • "Bituminöst kol behandlas ofta som en konsekvent och homogen produkt"
  synonym:
 • konsekvent
 • ,
 • enhetlig

Examples of using

What he said yesterday is not consistent with what he had said last week.
Det han sa i går stämmer inte överens med vad han sa förra veckan.
He isn't consistent with himself.
Han är inte konsekvent med sig själv.
You are not consistent in your actions.
Du är inte konsekvent i dina handlingar.