Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "consist" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bestå" till svenska språket

EnglishSwedish

Consist

[Bestå]
/kənsɪst/

verb

1. Originate (in)

 • "The problems dwell in the social injustices in this country"
  synonym:
 • dwell
 • ,
 • consist
 • ,
 • lie
 • ,
 • lie in

1. Ursprung (in)

 • "Problemen lever i de sociala orättvisorna i detta land"
  synonym:
 • bo
 • ,
 • bestå
 • ,
 • ljuga
 • ,
 • ligga i

2. Have its essential character

 • Be comprised or contained in
 • Be embodied in
 • "The payment consists in food"
 • "What does love consist in?"
  synonym:
 • consist

2. Ha sin väsentliga karaktär

 • Vara innefattade eller inneslutna i
 • Vara förkroppsligad i
 • "Utbetalningen består i mat"
 • "Vad består kärlek i?"
  synonym:
 • bestå

3. Be consistent in form, tenor, or character

 • Be congruous
 • "Desires are to be satisfied only so far as consists with an approved end"
  synonym:
 • consist

3. Var konsekvent i form, tenor eller karaktär

 • Var kongruent
 • "Önskemål ska uppfyllas endast så långt som består av ett godkänt slut"
  synonym:
 • bestå

4. Be composed of

 • "The land he conquered comprised several provinces"
 • "What does this dish consist of?"
  synonym:
 • consist
 • ,
 • comprise

4. Vara sammansatt av

 • "Landet han erövrade omfattade flera provinser"
 • "Vad består denna maträtt av?"
  synonym:
 • bestå
 • ,
 • omfattar

Examples of using

The new skyscraper, which will consist of two intertwined 100-meter towers, is expected to be completed in 100.
Den nya skyskrapan, som kommer att bestå av två sammanflätade 100-meterstorn, beräknas stå färdig om 100.
What should a healthy breakfast consist of?
Vad ska en hälsosam frukost bestå av?
How many people does this ship's crew consist of?
Hur många personer består detta fartygs besättning av?