Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "consider" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "överväga" till svenska språket

EnglishSwedish

Consider

[Överväg]
/kənsɪdər/

verb

1. Deem to be

 • "She views this quite differently from me"
 • "I consider her to be shallow"
 • "I don't see the situation quite as negatively as you do"
  synonym:
 • see
 • ,
 • consider
 • ,
 • reckon
 • ,
 • view
 • ,
 • regard

1. Anse vara

 • "Hon ser det här helt annorlunda än mig"
 • "Jag anser att hon är ytlig"
 • "Jag ser inte situationen lika negativt som du gör"
  synonym:
 • se
 • ,
 • överväga
 • ,
 • räkna
 • ,
 • visa
 • ,
 • betrakta

2. Give careful consideration to

 • "Consider the possibility of moving"
  synonym:
 • study
 • ,
 • consider

2. Noggrant överväga att

 • "Överväga möjligheten att flytta"
  synonym:
 • studera
 • ,
 • överväga

3. Take into consideration for exemplifying purposes

 • "Take the case of china"
 • "Consider the following case"
  synonym:
 • consider
 • ,
 • take
 • ,
 • deal
 • ,
 • look at

3. Ta hänsyn till exemplifierande syften

 • "Ta fallet med kina"
 • "Tänk på följande fall"
  synonym:
 • överväga
 • ,
 • ta
 • ,
 • handla
 • ,
 • titta på

4. Show consideration for

 • Take into account
 • "You must consider her age"
 • "The judge considered the offender's youth and was lenient"
  synonym:
 • consider
 • ,
 • count
 • ,
 • weigh

4. Visa hänsyn till

 • Ta hänsyn till
 • "Du måste tänka på hennes ålder"
 • "Domaren övervägde gärningsmannens ungdom och var mild"
  synonym:
 • överväga
 • ,
 • räkna
 • ,
 • väga

5. Think about carefully

 • Weigh
 • "They considered the possibility of a strike"
 • "Turn the proposal over in your mind"
  synonym:
 • consider
 • ,
 • debate
 • ,
 • moot
 • ,
 • turn over
 • ,
 • deliberate

5. Tänk noga på

 • Väga
 • "De övervägde möjligheten till strejk"
 • "Vänd förslaget i tankarna"
  synonym:
 • överväga
 • ,
 • debatt
 • ,
 • omtvistad
 • ,
 • vända om
 • ,
 • avsiktlig

6. Judge or regard

 • Look upon
 • Judge
 • "I think he is very smart"
 • "I believe her to be very smart"
 • "I think that he is her boyfriend"
 • "The racist conceives such people to be inferior"
  synonym:
 • think
 • ,
 • believe
 • ,
 • consider
 • ,
 • conceive

6. Domare eller hänsyn

 • Se på
 • Domare
 • "Jag tror att han är väldigt smart"
 • "Jag tror att hon är väldigt smart"
 • "Jag tror att han är hennes pojkvän"
 • "Rasisten uppfattar sådana människor som underlägsna"
  synonym:
 • tänka
 • ,
 • tro
 • ,
 • överväga
 • ,
 • bli gravid

7. Look at attentively

  synonym:
 • regard
 • ,
 • consider

7. Titta uppmärksamt

  synonym:
 • betrakta
 • ,
 • överväga

8. Look at carefully

 • Study mentally
 • "View a problem"
  synonym:
 • view
 • ,
 • consider
 • ,
 • look at

8. Titta noga på

 • Studera mentalt
 • "Se ett problem"
  synonym:
 • visa
 • ,
 • överväga
 • ,
 • titta på

9. Regard or treat with consideration, respect, and esteem

 • "Please consider your family"
  synonym:
 • consider

9. Betrakta eller behandla med hänsyn, respekt och aktning

 • "Tänk på din familj"
  synonym:
 • överväga

Examples of using

Would you ever consider adopting a child?
Skulle du någonsin kunna tänka dig att adoptera ett barn?
"I consider this fair, since effort will get one farther in life than ease of understanding anyway." "Says the man that seems to have skated by through a majority of life on ease of understanding...?"
"Jag anser att det här är rättvist, eftersom ansträngning kommer att få en längre i livet än lätt att förstå ändå." "Säger mannen som verkar ha åkt förbi genom en majoritet av livet på lätthet att förstå...?"
Not all philosophers consider the endlessness of the Universe to be true.
Alla filosofer anser inte att universums oändlighet är sann.