Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "connect" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "connect" till svenska språket

EnglishSwedish

Connect

[Anslut]
/kənɛkt/

verb

1. Connect, fasten, or put together two or more pieces

 • "Can you connect the two loudspeakers?"
 • "Tie the ropes together"
 • "Link arms"
  synonym:
 • connect
 • ,
 • link
 • ,
 • tie
 • ,
 • link up

1. Anslut, fäst eller sätt ihop två eller flera bitar

 • "Kan du koppla ihop de två högtalarna?"
 • "Knyt ihop repen"
 • "Länkarmar"
  synonym:
 • ansluta
 • ,
 • länk
 • ,
 • slips
 • ,
 • länka upp

2. Make a logical or causal connection

 • "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"
 • "Colligate these facts"
 • "I cannot relate these events at all"
  synonym:
 • associate
 • ,
 • tie in
 • ,
 • relate
 • ,
 • link
 • ,
 • colligate
 • ,
 • link up
 • ,
 • connect

2. Gör ett logiskt eller kausalt samband

 • "Jag kan inte koppla ihop dessa två bevis i mitt sinne"
 • "Kolligera dessa fakta"
 • "Jag kan inte relatera dessa händelser alls"
  synonym:
 • associerad
 • ,
 • knyta in
 • ,
 • relatera
 • ,
 • länk
 • ,
 • kolligat
 • ,
 • länka upp
 • ,
 • ansluta

3. Be or become joined or united or linked

 • "The two streets connect to become a highway"
 • "Our paths joined"
 • "The travelers linked up again at the airport"
  synonym:
 • connect
 • ,
 • link
 • ,
 • link up
 • ,
 • join
 • ,
 • unite

3. Vara eller bli förenad eller förenad eller sammanlänkad

 • "De två gatorna ansluter för att bli en motorväg"
 • "Våra vägar förenade"
 • "Resenärerna kopplade ihop sig igen på flygplatsen"
  synonym:
 • ansluta
 • ,
 • länk
 • ,
 • länka upp
 • ,
 • gå med
 • ,
 • förena

4. Join by means of communication equipment

 • "The telephone company finally put in lines to connect the towns in this area"
  synonym:
 • connect

4. Gå med hjälp av kommunikationsutrustning

 • "Telefonbolaget satte äntligen i kö för att koppla samman städerna i detta område"
  synonym:
 • ansluta

5. Land on or hit solidly

 • "The brick connected on her head, knocking her out"
  synonym:
 • connect

5. Landa på eller slå rejält

 • "Tegelstenen kopplade ihop sig på hennes huvud och slog ut henne"
  synonym:
 • ansluta

6. Join for the purpose of communication

 • "Operator, could you connect me to the raffles in singapore?"
  synonym:
 • connect

6. Gå med i kommunikationssyfte

 • "Operator, kan du koppla mig till raffles i singapore?"
  synonym:
 • ansluta

7. Be scheduled so as to provide continuing service, as in transportation

 • "The local train does not connect with the amtrak train"
 • "The planes don't connect and you will have to wait for four hours"
  synonym:
 • connect

7. Schemaläggs för att ge fortsatt service, som vid transport

 • "Lokaltåget ansluter inte till amtrak-tåget"
 • "Planen ansluter inte och du får vänta i fyra timmar"
  synonym:
 • ansluta

8. Establish a rapport or relationship

 • "The president of this university really connects with the faculty"
  synonym:
 • connect

8. Upprätta en rapport eller relation

 • "Presidenten för detta universitet ansluter verkligen till fakulteten"
  synonym:
 • ansluta

9. Establish communication with someone

 • "Did you finally connect with your long-lost cousin?"
  synonym:
 • get in touch
 • ,
 • touch base
 • ,
 • connect

9. Etablera kommunikation med någon

 • "Fick du äntligen kontakt med din sedan länge förlorade kusin?"
  synonym:
 • hör av dig
 • ,
 • beröringsbas
 • ,
 • ansluta

10. Plug into an outlet

 • "Please plug in the toaster!"
 • "Connect the tv so we can watch the football game tonight"
  synonym:
 • plug in
 • ,
 • plug into
 • ,
 • connect

10. Anslut till ett uttag

 • "Snälla koppla in brödrosten!"
 • "Anslut tv:n så att vi kan se fotbollsmatchen ikväll"
  synonym:
 • koppla in
 • ,
 • ansluta

11. Hit or play a ball successfully

 • "The batter connected for a home run"
  synonym:
 • connect

11. Slå eller spela en boll framgångsrikt

 • "Smeten kopplad för ett homerun"
  synonym:
 • ansluta

Examples of using

She has asked the person at the front desk to connect her to that number.
Hon har bett personen i receptionen att koppla henne till det numret.
I cannot connect my phone to the Internet.
Jag kan inte ansluta min telefon till Internet.
I can't connect to the Internet.
Jag kan inte ansluta till Internet.