Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conduct" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uppförande" till svenska språket

EnglishSwedish

Conduct

[Uppförande]
/kɑndəkt/

noun

1. Manner of acting or controlling yourself

  synonym:
 • behavior
 • ,
 • behaviour
 • ,
 • conduct
 • ,
 • doings

1. Sätt att agera eller kontrollera dig själv

  synonym:
 • beteende
 • ,
 • uppförande
 • ,
 • göranden

2. (behavioral attributes) the way a person behaves toward other people

  synonym:
 • demeanor
 • ,
 • demeanour
 • ,
 • behavior
 • ,
 • behaviour
 • ,
 • conduct
 • ,
 • deportment

2. (beteendeattribut) hur en person beter sig mot andra människor

  synonym:
 • uppförande
 • ,
 • beteende
 • ,
 • utvisning

verb

1. Direct the course of

 • Manage or control
 • "You cannot conduct business like this"
  synonym:
 • conduct
 • ,
 • carry on
 • ,
 • deal

1. Styra förloppet av

 • Hantera eller kontrollera
 • "Du kan inte bedriva affärer så här"
  synonym:
 • uppförande
 • ,
 • fortsätt
 • ,
 • handla

2. Lead, as in the performance of a composition

 • "Conduct an orchestra
 • Barenboim conducted the chicago symphony for years"
  synonym:
 • conduct
 • ,
 • lead
 • ,
 • direct

2. Bly, som i framförandet av en komposition

 • "Dirigera en orkester
 • Barenboim dirigerade chicagosymfonin i flera år"
  synonym:
 • uppförande
 • ,
 • leda
 • ,
 • direkt

3. Behave in a certain manner

 • "She carried herself well"
 • "He bore himself with dignity"
 • "They conducted themselves well during these difficult times"
  synonym:
 • behave
 • ,
 • acquit
 • ,
 • bear
 • ,
 • deport
 • ,
 • conduct
 • ,
 • comport
 • ,
 • carry

3. Bete dig på ett visst sätt

 • "Hon bar sig bra"
 • "Han bar sig själv med värdighet"
 • "De skötte sig bra under dessa svåra tider"
  synonym:
 • uppföra sig
 • ,
 • frikänna
 • ,
 • björn
 • ,
 • utvisa
 • ,
 • uppförande
 • ,
 • komport
 • ,
 • bära

4. Take somebody somewhere

 • "We lead him to our chief"
 • "Can you take me to the main entrance?"
 • "He conducted us to the palace"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • take
 • ,
 • direct
 • ,
 • conduct
 • ,
 • guide

4. Ta någon någonstans

 • "Vi leder honom till vår chef"
 • "Kan du ta mig till huvudentrén?"
 • "Han ledde oss till palatset"
  synonym:
 • leda
 • ,
 • ta
 • ,
 • direkt
 • ,
 • uppförande
 • ,
 • guide

5. Transmit or serve as the medium for transmission

 • "Sound carries well over water"
 • "The airwaves carry the sound"
 • "Many metals conduct heat"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • conduct
 • ,
 • transmit
 • ,
 • convey
 • ,
 • carry
 • ,
 • channel

5. Sända eller tjäna som medium för överföring

 • "Ljudet bär långt över vattnet"
 • "Ervågorna bär ljudet"
 • "Många metaller leder värme"
  synonym:
 • förmedla
 • ,
 • uppförande
 • ,
 • sända
 • ,
 • bära
 • ,
 • kanal

6. Lead musicians in the performance of

 • "Bernstein conducted mahler like no other conductor"
 • "She cannot conduct modern pieces"
  synonym:
 • conduct

6. Huvudmusiker i framförandet av

 • "Bernstein dirigerade mahler som ingen annan dirigent"
 • "Hon kan inte dirigera moderna stycken"
  synonym:
 • uppförande

Examples of using

Tom's conduct is a reflection on the way he was brought up.
Toms uppförande är en reflektion över hur han uppfostrades.
Tom was discharged from the army for conduct unbecoming an officer.
Tom skrevs ut från armén för uppförande som inte var en officer.
Tom justified his conduct by saying he was very upset.
Tom motiverade sitt beteende med att han var väldigt upprörd.