Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "concentrate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "koncentrera" till svenska språket

EnglishSwedish

Concentrate

[Koncentrera]
/kɑnsəntret/

noun

1. The desired mineral that is left after impurities have been removed from mined ore

  synonym:
 • dressed ore
 • ,
 • concentrate

1. Det önskade mineralet som finns kvar efter att föroreningar avlägsnats från utvunnen malm

  synonym:
 • klädd malm
 • ,
 • koncentrera sig

2. A concentrated form of a foodstuff

 • The bulk is reduced by removing water
  synonym:
 • concentrate

2. En koncentrerad form av ett livsmedel

 • Bulken reduceras genom att vatten avlägsnas
  synonym:
 • koncentrera sig

3. A concentrated example of something

 • "The concentrate of contemporary despair"
  synonym:
 • concentrate

3. Ett koncentrerat exempel på något

 • "Koncentratet av samtida förtvivlan"
  synonym:
 • koncentrera sig

verb

1. Make denser, stronger, or purer

 • "Concentrate juice"
  synonym:
 • concentrate

1. Gör tätare, starkare eller renare

 • "Koncentratjuice"
  synonym:
 • koncentrera sig

2. Direct one's attention on something

 • "Please focus on your studies and not on your hobbies"
  synonym:
 • concentrate
 • ,
 • focus
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • pore
 • ,
 • rivet

2. Rikta sin uppmärksamhet mot något

 • "Fokusera gärna på dina studier och inte på dina hobbyer"
  synonym:
 • koncentrera sig
 • ,
 • fokusera
 • ,
 • centrum
 • ,
 • por
 • ,
 • nit

3. Make central

 • "The russian government centralized the distribution of food"
  synonym:
 • centralize
 • ,
 • centralise
 • ,
 • concentrate

3. Göra central

 • "Den ryska regeringen centraliserade distributionen av mat"
  synonym:
 • centralisera
 • ,
 • koncentrera sig

4. Make more concise

 • "Condense the contents of a book into a summary"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • condense
 • ,
 • concentrate

4. Göra mer kortfattad

 • "Kondensera innehållet i en bok till en sammanfattning"
  synonym:
 • smälta
 • ,
 • kondensera
 • ,
 • koncentrera sig

5. Draw together or meet in one common center

 • "These groups concentrate in the inner cities"
  synonym:
 • concentrate

5. Rita ihop eller möts i ett gemensamt centrum

 • "Dessa grupper koncentrerar sig i innerstäderna"
  synonym:
 • koncentrera sig

6. Compress or concentrate

 • "Congress condensed the three-year plan into a six-month plan"
  synonym:
 • condense
 • ,
 • concentrate
 • ,
 • contract

6. Komprimera eller koncentrera

 • "Kongressen sammanfattade treårsplanen till en sexmånadersplan"
  synonym:
 • kondensera
 • ,
 • koncentrera sig
 • ,
 • kontrakt

7. Be cooked until very little liquid is left

 • "The sauce should reduce to one cup"
  synonym:
 • boil down
 • ,
 • reduce
 • ,
 • decoct
 • ,
 • concentrate

7. Kokas tills mycket lite vätska finns kvar

 • "Såsen ska reduceras till en kopp"
  synonym:
 • koka ner
 • ,
 • minska
 • ,
 • avkoda
 • ,
 • koncentrera sig

8. Cook until very little liquid is left

 • "The cook reduced the sauce by boiling it for a long time"
  synonym:
 • reduce
 • ,
 • boil down
 • ,
 • concentrate

8. Koka tills mycket lite vätska finns kvar

 • "Kocken minskade såsen genom att koka den under lång tid"
  synonym:
 • minska
 • ,
 • koka ner
 • ,
 • koncentrera sig

Examples of using

Tom couldn't concentrate.
Tom kunde inte koncentrera sig.
It's hard for me to concentrate today.
Det är svårt för mig att koncentrera mig idag.
I must concentrate.
Jag måste koncentrera mig.