Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "composition" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sammansättning" till svenska språket

EnglishSwedish

Composition

[Sammansättning]
/kɑmpəzɪʃən/

noun

1. The spatial property resulting from the arrangement of parts in relation to each other and to the whole

 • "Harmonious composition is essential in a serious work of art"
  synonym:
 • composition
 • ,
 • composing

1. Den rumsliga egenskap som följer av arrangemanget av delar i förhållande till varandra och till helheten

 • "Harmonisk komposition är väsentlig i ett seriöst konstverk"
  synonym:
 • sammansättning
 • ,
 • komponera

2. The way in which someone or something is composed

  synonym:
 • constitution
 • ,
 • composition
 • ,
 • physical composition
 • ,
 • makeup
 • ,
 • make-up

2. Det sätt på vilket någon eller något är sammansatt

  synonym:
 • konstitution
 • ,
 • sammansättning
 • ,
 • fysisk sammansättning
 • ,
 • smink

3. A mixture of ingredients

  synonym:
 • composition

3. En blandning av ingredienser

  synonym:
 • sammansättning

4. A musical work that has been created

 • "The composition is written in four movements"
  synonym:
 • musical composition
 • ,
 • opus
 • ,
 • composition
 • ,
 • piece
 • ,
 • piece of music

4. Ett musikaliskt verk som har skapats

 • "Kompositionen är skriven i fyra satser"
  synonym:
 • musikalisk komposition
 • ,
 • opus
 • ,
 • sammansättning
 • ,
 • stycke
 • ,
 • musikstycke

5. Musical creation

  synonym:
 • composing
 • ,
 • composition

5. Musikaliskt skapande

  synonym:
 • komponera
 • ,
 • sammansättning

6. The act of creating written works

 • "Writing was a form of therapy for him"
 • "It was a matter of disputed authorship"
  synonym:
 • writing
 • ,
 • authorship
 • ,
 • composition
 • ,
 • penning

6. Handlingen att skapa skrivna verk

 • "Att skriva var en form av terapi för honom"
 • "Det var en fråga om omtvistat författarskap"
  synonym:
 • skrivande
 • ,
 • författarskap
 • ,
 • sammansättning
 • ,
 • penning

7. Art and technique of printing with movable type

  synonym:
 • typography
 • ,
 • composition

7. Konst och teknik för tryckning med rörlig typ

  synonym:
 • typografi
 • ,
 • sammansättning

8. An essay (especially one written as an assignment)

 • "He got an a on his composition"
  synonym:
 • composition
 • ,
 • paper
 • ,
 • report
 • ,
 • theme

8. En uppsats (särskilt en skriven som en uppgift)

 • "Han fick ett a på sin komposition"
  synonym:
 • sammansättning
 • ,
 • papper
 • ,
 • rapportera
 • ,
 • tema

9. Something that is created by arranging several things to form a unified whole

 • "He envied the composition of their faculty"
  synonym:
 • composition

9. Något som skapas genom att man ordnar flera saker för att bilda en enhetlig helhet

 • "Han avundades sammansättningen av deras fakultet"
  synonym:
 • sammansättning

Examples of using

Frederick Chopin created his first musical composition when he was seven.
Frederick Chopin skapade sin första musikaliska komposition när han var sju.
Since we've gotten talking about Shakespeare... have you already read his composition?
Eftersom vi har fått prata om Shakespeare... har du redan läst hans komposition?
There are no mistakes in your composition.
Det finns inga misstag i din komposition.