Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "complaint" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "klagomål" till svenska språket

EnglishSwedish

Complaint

[Klagomål]
/kəmplent/

noun

1. An often persistent bodily disorder or disease

 • A cause for complaining
  synonym:
 • ailment
 • ,
 • complaint
 • ,
 • ill

1. En ofta ihållande kroppsstörning eller sjukdom

 • En anledning till att klaga
  synonym:
 • åkomma
 • ,
 • klagomål
 • ,
 • sjuk

2. (formerly) a loud cry (or repeated cries) of pain or rage or sorrow

  synonym:
 • complaint

2. (tidigare) ett högt rop (eller upprepade rop) av smärta eller ilska eller sorg

  synonym:
 • klagomål

3. An expression of grievance or resentment

  synonym:
 • complaint

3. Ett uttryck för klagomål eller förbittring

  synonym:
 • klagomål

4. (civil law) the first pleading of the plaintiff setting out the facts on which the claim for relief is based

  synonym:
 • complaint

4. (civilrätt) kärandens första inlaga som anger de fakta som ligger till grund för yrkandet om lättnad

  synonym:
 • klagomål

5. (criminal law) a pleading describing some wrong or offense

 • "He was arrested on a charge of larceny"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • complaint

5. (straffrätt) en inlaga som beskriver något fel eller brott

 • "Han greps anklagad för stöld"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • klagomål

Examples of using

Tom lodged his complaint with the manager.
Tom lämnade in sitt klagomål till chefen.
We try to follow up on every complaint.
Vi försöker följa upp varje klagomål.
Is that a complaint?
R det ett klagomål?