Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "come" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "komma" till svenska språket

EnglishSwedish

Come

[Kom]
/kəm/

noun

1. The thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract

  synonym:
 • semen
 • ,
 • seed
 • ,
 • seminal fluid
 • ,
 • ejaculate
 • ,
 • cum
 • ,
 • come

1. Den tjocka vita vätskan som innehåller spermier som ejakuleras av det manliga könsorganet

  synonym:
 • sperma
 • ,
 • frö
 • ,
 • sädesvätska
 • ,
 • ejakulera
 • ,
 • cum
 • ,
 • kom

verb

1. Move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody

 • "He came singing down the road"
 • "Come with me to the casbah"
 • "Come down here!"
 • "Come out of the closet!"
 • "Come into the room"
  synonym:
 • come
 • ,
 • come up

1. Gå mot, res mot något eller någon eller närma dig något eller någon

 • "Han kom sjungande på vägen"
 • "Kom med mig till casbah"
 • "Kom ner hit!"
 • "Kom ut ur garderoben!"
 • "Kom in i rummet"
  synonym:
 • kom
 • ,
 • kom upp

2. Reach a destination

 • Arrive by movement or progress
 • "She arrived home at 7 o'clock"
 • "She didn't get to chicago until after midnight"
  synonym:
 • arrive
 • ,
 • get
 • ,
 • come

2. Nå en destination

 • Anlända genom rörelse eller framsteg
 • "Hon kom hem klockan 7"
 • "Hon kom inte till chicago förrän efter midnatt"
  synonym:
 • anlända
 • ,
 • ,
 • kom

3. Come to pass

 • Arrive, as in due course
 • "The first success came three days later"
 • "It came as a shock"
 • "Dawn comes early in june"
  synonym:
 • come

3. Komma till rätta

 • Anlända, som i sinom tid
 • "Den första framgången kom tre dagar senare"
 • "Det kom som en chock"
 • "Gryningen kommer tidigt i juni"
  synonym:
 • kom

4. Reach or enter a state, relation, condition, use, or position

 • "The water came to a boil"
 • "We came to understand the true meaning of life"
 • "Their anger came to a boil"
 • "I came to realize the true meaning of life"
 • "The shoes came untied"
 • "Come into contact with a terrorist group"
 • "His face went red"
 • "Your wish will come true"
  synonym:
 • come

4. Nå eller gå in i ett tillstånd, en relation, ett tillstånd, en användning eller en position

 • "Vattnet kokade upp"
 • "Vi kom att förstå den sanna meningen med livet"
 • "Deras ilska kokade upp"
 • "Jag insåg den sanna meningen med livet"
 • "Skorna lossnade"
 • "Komma i kontakt med en terroristgrupp"
 • "Hans ansikte blev rött"
 • "Din önskan kommer att gå i uppfyllelse"
  synonym:
 • kom

5. To be the product or result

 • "Melons come from a vine"
 • "Understanding comes from experience"
  synonym:
 • come
 • ,
 • follow

5. Att vara produkten eller resultatet

 • "Meloner kommer från en vinstock"
 • "Förståelse kommer från erfarenhet"
  synonym:
 • kom
 • ,
 • följ

6. Be found or available

 • "These shoes come in three colors
 • The furniture comes unassembled"
  synonym:
 • come

6. Finnas eller finnas

 • "Dessa skor finns i tre färger
 • Möblerna kommer omonterade"
  synonym:
 • kom

7. Come forth

 • "A scream came from the woman's mouth"
 • "His breath came hard"
  synonym:
 • issue forth
 • ,
 • come

7. Komma fram

 • "Ett skrik kom från kvinnans mun"
 • "Hans andetag kom hårt"
  synonym:
 • utfärda fram
 • ,
 • kom

8. Be a native of

 • "She hails from kalamazoo"
  synonym:
 • hail
 • ,
 • come

8. Vara infödd i

 • "Hon kommer från kalamazoo"
  synonym:
 • hagel
 • ,
 • kom

9. Extend or reach

 • "The water came up to my waist"
 • "The sleeves come to your knuckles"
  synonym:
 • come

9. Förlänga eller nå

 • "Vattnet kom upp till min midja"
 • "Ärmarna kommer till dina knogar"
  synonym:
 • kom

10. Exist or occur in a certain point in a series

 • "Next came the student from france"
  synonym:
 • come

10. Existerar eller förekommer i en viss punkt i en serie

 • "Nästa kom studenten från frankrike"
  synonym:
 • kom

11. Cover a certain distance

 • "She came a long way"
  synonym:
 • come

11. Täck ett visst avstånd

 • "Hon kom långt"
  synonym:
 • kom

12. Come under, be classified or included

 • "Fall into a category"
 • "This comes under a new heading"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • come

12. Komma under, vara hemligstämplad eller inkluderad

 • "Falla in i en kategori"
 • "Detta kommer under en ny rubrik"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • kom

13. Happen as a result

 • "Nothing good will come of this"
  synonym:
 • come

13. Ske som ett resultat

 • "Inget gott kommer att bli av det här"
  synonym:
 • kom

14. Add up in number or quantity

 • "The bills amounted to $2,000"
 • "The bill came to $2,000"
  synonym:
 • total
 • ,
 • number
 • ,
 • add up
 • ,
 • come
 • ,
 • amount

14. Räkna ihop i antal eller kvantitet

 • "Sedlarna uppgick till $2 000"
 • "Räkningen kom till $2 000"
  synonym:
 • totalt
 • ,
 • nummer
 • ,
 • lägga ihop
 • ,
 • kom
 • ,
 • belopp

15. Develop into

 • "This idea will never amount to anything"
 • "Nothing came of his grandiose plans"
  synonym:
 • come
 • ,
 • add up
 • ,
 • amount

15. Utveckla till

 • "Den här idén kommer aldrig att bli någonting"
 • "Ingenting kom av hans storslagna planer"
  synonym:
 • kom
 • ,
 • lägga ihop
 • ,
 • belopp

16. Be received

 • "News came in of the massacre in rwanda"
  synonym:
 • come
 • ,
 • come in

16. Bli mottagen

 • "Nyheter kom in om massakern i rwanda"
  synonym:
 • kom
 • ,
 • kom in

17. Come to one's mind

 • Suggest itself
 • "It occurred to me that we should hire another secretary"
 • "A great idea then came to her"
  synonym:
 • occur
 • ,
 • come

17. Kom till ens sinne

 • Föreslå sig
 • "Det slog mig att vi skulle anställa en annan sekreterare"
 • "En bra idé kom då till henne"
  synonym:
 • inträffa
 • ,
 • kom

18. Come from

 • Be connected by a relationship of blood, for example
 • "She was descended from an old italian noble family"
 • "He comes from humble origins"
  synonym:
 • derive
 • ,
 • come
 • ,
 • descend

18. Kom från

 • Vara ansluten genom ett förhållande av blod, till exempel
 • "Hon härstammade från en gammal italiensk adelssläkt"
 • "Han kommer från ödmjukt ursprung"
  synonym:
 • härleda
 • ,
 • kom
 • ,
 • nedstiga

19. Proceed or get along

 • "How is she doing in her new job?"
 • "How are you making out in graduate school?"
 • "He's come a long way"
  synonym:
 • do
 • ,
 • fare
 • ,
 • make out
 • ,
 • come
 • ,
 • get along

19. Fortsätt eller kom överens

 • "Hur mår hon i sitt nya jobb?"
 • "Hur hånglar du på forskarskolan?"
 • "Han har kommit långt"
  synonym:
 • göra
 • ,
 • biljettpris
 • ,
 • hångla
 • ,
 • kom
 • ,
 • komma överens

20. Experience orgasm

 • "She could not come because she was too upset"
  synonym:
 • come

20. Upplev orgasm

 • "Hon kunde inte komma för att hon var för upprörd"
  synonym:
 • kom

21. Have a certain priority

 • "My family comes first"
  synonym:
 • come

21. Ha en viss prioritet

 • "Min familj kommer först"
  synonym:
 • kom

Examples of using

I wonder if Tom will come tomorrow.
Jag undrar om Tom kommer imorgon.
Can I come to your party tonight?
Får jag komma på din fest ikväll?
If you're cold, come here and sit down by the fire.
Om du fryser, kom hit och sätt dig vid brasan.