Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coherent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sammanhängande" till svenska språket

EnglishSwedish

Coherent

[Sammanhängande]
/koʊhɪrənt/

adjective

1. Marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts

 • "A coherent argument"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • consistent
 • ,
 • logical
 • ,
 • ordered

1. Markerad av en ordnad, logisk och estetiskt konsekvent relation av delar

 • "Ett sammanhängande argument"
  synonym:
 • sammanhängande
 • ,
 • konsekvent
 • ,
 • logiskt
 • ,
 • beställt

2. Capable of thinking and expressing yourself in a clear and consistent manner

 • "A lucid thinker"
 • "She was more coherent than she had been just after the accident"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • logical
 • ,
 • lucid

2. Kapabel att tänka och uttrycka dig på ett tydligt och konsekvent sätt

 • "En klar tänkare"
 • "Hon var mer sammanhängande än hon hade varit strax efter olyckan"
  synonym:
 • sammanhängande
 • ,
 • logiskt
 • ,
 • klarsynt

3. (physics) of waves having a constant phase relation

  synonym:
 • coherent

3. (fysik) av vågor som har en konstant fasrelation

  synonym:
 • sammanhängande

4. Sticking together

 • "Two coherent sheets"
 • "Tenacious burrs"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • tenacious

4. Håller ihop

 • "Två sammanhängande ark"
 • "Uthålliga grader"
  synonym:
 • sammanhängande
 • ,
 • ihärdig