Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coast" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kust" till svenska språket

EnglishSwedish

Coast

[Kust]
/koʊst/

noun

1. The shore of a sea or ocean

  synonym:
 • seashore
 • ,
 • coast
 • ,
 • seacoast
 • ,
 • sea-coast

1. Stranden av ett hav eller hav

  synonym:
 • havsstrand
 • ,
 • kust
 • ,
 • havskust

2. A slope down which sleds may coast

 • "When it snowed they made a coast on the golf course"
  synonym:
 • coast

2. En sluttning nerför vilken slädar kan rulla

 • "När det snöade gjorde de en kust på golfbanan"
  synonym:
 • kust

3. The area within view

 • "The coast is clear"
  synonym:
 • coast

3. Området inom synhåll

 • "Kusten är klar"
  synonym:
 • kust

4. The act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it

 • "His slide didn't stop until the bottom of the hill"
 • "The children lined up for a coast down the snowy slope"
  synonym:
 • slide
 • ,
 • glide
 • ,
 • coast

4. Handlingen att röra sig smidigt längs en yta samtidigt som den förblir i kontakt med den

 • "Hans rutschkana stannade inte förrän på botten av kullen"
 • "Barnen ställde upp för en kust nerför den snöiga sluttningen"
  synonym:
 • glida
 • ,
 • kust

verb

1. Move effortlessly

 • By force of gravity
  synonym:
 • coast

1. Rör dig utan ansträngning

 • Med tyngdkraft
  synonym:
 • kust

Examples of using

Unfortunately, three days ago a magnitude 100.100 earthquake struck off the Pacific coast of Japan's Tohoku region.
Tyvärr inträffade för tre dagar sedan en jordbävning med magnituden 100 100 utanför Stillahavskusten i Japans Tohoku-region.
Malibu is on the coast of Southern California.
Malibu ligger vid södra Kaliforniens kust.
In 100 the Ontario Censor Board banned the film "The Tin Drum," adapted from the Günter Grass novel, but the media found this silly, and so the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) showed the offending scene that night from coast to coast on the national news.
År 100 förbjöd Ontario Censor Board filmen "The Tin Drum", anpassad från Günter Grass-romanen, men media fann detta dumt, och så visade Canadian Broadcasting Corporation (CBC) den kränkande scenen den natten från kust till kust på nationella nyheter.