Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "closeness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "närhet" till svenska språket

EnglishSwedish

Closeness

[Närhet]
/kloʊsnɪs/

noun

1. A feeling of being intimate and belonging together

 • "Their closeness grew as the night wore on"
  synonym:
 • closeness
 • ,
 • intimacy

1. En känsla av att vara intim och samhörighet

 • "Deras närhet växte allt eftersom natten led"
  synonym:
 • närhet
 • ,
 • intimitet

2. The quality of being close and poorly ventilated

  synonym:
 • stuffiness
 • ,
 • closeness

2. Kvaliteten på att vara nära och dåligt ventilerad

  synonym:
 • kvavhet
 • ,
 • närhet

3. The spatial property resulting from a relatively small distance

 • "The sudden closeness of the dock sent him into action"
  synonym:
 • nearness
 • ,
 • closeness

3. Den rumsliga egenskapen som härrör från ett relativt litet avstånd

 • "Den plötsliga närheten till kajen fick honom att agera"
  synonym:
 • närhet

4. Extreme stinginess

  synonym:
 • meanness
 • ,
 • minginess
 • ,
 • niggardliness
 • ,
 • niggardness
 • ,
 • parsimony
 • ,
 • parsimoniousness
 • ,
 • tightness
 • ,
 • tightfistedness
 • ,
 • closeness

4. Extrem snålhet

  synonym:
 • elakhet
 • ,
 • minginess
 • ,
 • niggardness
 • ,
 • sparsamhet
 • ,
 • täthet
 • ,
 • snävhet
 • ,
 • närhet

5. Characterized by a lack of openness (especially about one's actions or purposes)

  synonym:
 • closeness
 • ,
 • secretiveness

5. Kännetecknas av bristande öppenhet (särskilt om ens handlingar eller syften)

  synonym:
 • närhet
 • ,
 • hemlighetsfullhet

6. Close or warm friendship

 • "The absence of fences created a mysterious intimacy in which no one knew privacy"
  synonym:
 • familiarity
 • ,
 • intimacy
 • ,
 • closeness

6. Nära eller varm vänskap

 • "Frånvaron av staket skapade en mystisk intimitet där ingen kände till privatlivet"
  synonym:
 • förtrogenhet
 • ,
 • intimitet
 • ,
 • närhet