Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "closed" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "stängd" till svenska språket

EnglishSwedish

Closed

[Stängd]
/kloʊzd/

adjective

1. Not open or affording passage or access

 • "The many closed streets made travel difficult"
 • "Our neighbors peeped from behind closed curtains"
  synonym:
 • closed

1. Inte öppna eller ge passage eller åtkomst

 • "De många stängda gatorna gjorde det svårt att resa"
 • "Våra grannar kikade bakom stängda gardiner"
  synonym:
 • stängd

2. (set theory) of an interval that contains both its endpoints

  synonym:
 • closed

2. (mängdteori) för ett intervall som innehåller båda dess slutpunkter

  synonym:
 • stängd

3. Not open

 • "The door slammed shut"
  synonym:
 • shut
 • ,
 • unopen
 • ,
 • closed

3. Inte öppna

 • "Dörren slog igen"
  synonym:
 • stäng
 • ,
 • oöppnad
 • ,
 • stängd

4. Used especially of mouth or eyes

 • "He sat quietly with closed eyes"
 • "His eyes were shut against the sunlight"
  synonym:
 • closed
 • ,
 • shut

4. Används speciellt i mun eller ögon

 • "Han satt tyst med slutna ögon"
 • "Hans ögon stängdes mot solljuset"
  synonym:
 • stängd
 • ,
 • stäng

5. Requiring union membership

 • "A closed shop"
  synonym:
 • closed(a)

5. Kräver fackligt medlemskap

 • "En stängd butik"
  synonym:
 • stängd(a)

6. With shutters closed

  synonym:
 • closed

6. Med slutare stängda

  synonym:
 • stängd

7. Not open to the general public

 • "A closed meeting"
  synonym:
 • closed

7. Inte öppet för allmänheten

 • "Ett slutet möte"
  synonym:
 • stängd

8. Not having an open mind

 • "A closed mind unreceptive to new ideas"
  synonym:
 • closed
 • ,
 • unsympathetic

8. Att inte ha ett öppet sinne

 • "Ett slutet sinne som inte är mottagligt för nya idéer"
  synonym:
 • stängd
 • ,
 • osympatisk

9. Blocked against entry

 • "A closed porch"
  synonym:
 • closed
 • ,
 • closed in(p)

9. Blockerad mot inträde

 • "En stängd veranda"
  synonym:
 • stängd
 • ,
 • stängt i(p)

Examples of using

"Just close your eyes," whispered Tom, and when Mary closed her eyes, he kissed her softly on the lips.
"Bara blunda", viskade Tom, och när Mary slöt ögonen kysste han henne mjukt på läpparna.
"Close your eyes for a minute," Tom whispered. Mary closed her eyes and Tom gave her a gentle kiss on the lips.
"Stäng ögonen i en minut", viskade Tom. Mary slöt ögonen och Tom gav henne en mild kyss på läpparna.
Tom entered the room and closed the door.
Tom gick in i rummet och stängde dörren.