Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clay" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lera" till svenska språket

EnglishSwedish

Clay

[Lera]
/kle/

noun

1. A very fine-grained soil that is plastic when moist but hard when fired

  synonym:
 • clay

1. En mycket finkornig jord som är plastisk när den är fuktig men hård när den bränns

  synonym:
 • lera

2. Water soaked soil

 • Soft wet earth
  synonym:
 • mud
 • ,
 • clay

2. Vattendränkt jord

 • Mjuk våt jord
  synonym:
 • lera

3. United states general who commanded united states forces in europe from 1945 to 1949 and who oversaw the berlin airlift (1897-1978)

  synonym:
 • Clay
 • ,
 • Lucius Clay
 • ,
 • Lucius DuBignon Clay

3. Usa:s general som befälhavde usa:s styrkor i europa från 1945 till 1949 och som övervakade berlins luftbro (1897-1978)

  synonym:
 • Lera
 • ,
 • Lucius Clay
 • ,
 • Lucius DuBignon Clay

4. United states politician responsible for the missouri compromise between free and slave states (1777-1852)

  synonym:
 • Clay
 • ,
 • Henry Clay
 • ,
 • the Great Compromiser

4. Usa:s politiker ansvarig för missouri-kompromissen mellan fria och slavstater (1777-1852)

  synonym:
 • Lera
 • ,
 • Henry Clay
 • ,
 • den stora kompromissmakaren

5. The dead body of a human being

 • "The cadaver was intended for dissection"
 • "The end of the police search was the discovery of a corpse"
 • "The murderer confessed that he threw the stiff in the river"
 • "Honor comes to bless the turf that wraps their clay"
  synonym:
 • cadaver
 • ,
 • corpse
 • ,
 • stiff
 • ,
 • clay
 • ,
 • remains

5. En människas döda kropp

 • "Kadaveret var avsett för dissektion"
 • "Slutet på polisrannsakan var upptäckten av ett lik"
 • "Mördaren erkände att han kastade det stela i floden"
 • "Heder kommer för att välsigna gräsmattan som omsluter deras lera"
  synonym:
 • kadaver
 • ,
 • lik
 • ,
 • styv
 • ,
 • lera
 • ,
 • kvarlevor

Examples of using

If the difference between order and chaos or preservation and ruin were the same as that between high mountains and deep valleys, or between white clay and black lacquer, then wisdom would have had no place: stupidity would also have been alright.
Om skillnaden mellan ordning och kaos eller bevarande och ruin var densamma som mellan höga berg och djupa dalar, eller mellan vit lera och svart lack, då hade visdomen inte haft någon plats: dumhet hade också varit okej.
He formed the clay into a bowl.
Han formade leran till en skål.