Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "charge" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avgift" till svenska språket

EnglishSwedish

Charge

[Ladda]
/ʧɑrʤ/

noun

1. An impetuous rush toward someone or something

 • "The wrestler's charge carried him past his adversary"
 • "The battle began with a cavalry charge"
  synonym:
 • charge

1. En häftig rusning mot någon eller något

 • "Brottarens anklagelse bar honom förbi sin motståndare"
 • "Striden började med en kavallerianfall"
  synonym:
 • ladda

2. (criminal law) a pleading describing some wrong or offense

 • "He was arrested on a charge of larceny"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • complaint

2. (straffrätt) en inlaga som beskriver något fel eller brott

 • "Han greps anklagad för stöld"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • klagomål

3. The price charged for some article or service

 • "The admission charge"
  synonym:
 • charge

3. Priset som tas ut för någon artikel eller tjänst

 • "Inträdesavgiften"
  synonym:
 • ladda

4. The quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons

 • "The battery needed a fresh charge"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • electric charge

4. Mängden obalanserad elektricitet i en kropp (antingen positiv eller negativ) och tolkas som ett överskott eller brist på elektroner

 • "Batteriet behövde en ny laddning"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • elektrisk laddning

5. Attention and management implying responsibility for safety

 • "He is in the care of a bodyguard"
  synonym:
 • care
 • ,
 • charge
 • ,
 • tutelage
 • ,
 • guardianship

5. Uppmärksamhet och ledning som innebär ansvar för säkerheten

 • "Han är omhändertagen av en livvakt"
  synonym:
 • vård
 • ,
 • ladda
 • ,
 • handledning
 • ,
 • förmyndarskap

6. A special assignment that is given to a person or group

 • "A confidential mission to london"
 • "His charge was deliver a message"
  synonym:
 • mission
 • ,
 • charge
 • ,
 • commission

6. Ett särskilt uppdrag som ges till en person eller grupp

 • "Ett konfidentiellt uppdrag till london"
 • "Hans laddning var att leverera ett meddelande"
  synonym:
 • uppdrag
 • ,
 • ladda
 • ,
 • kommissionen

7. A person committed to your care

 • "The teacher led her charges across the street"
  synonym:
 • charge

7. En person som är engagerad i din vård

 • "Läraren ledde sina anklagelser tvärs över gatan"
  synonym:
 • ladda

8. Financial liabilities (such as a tax)

 • "The charges against the estate"
  synonym:
 • charge

8. Finansiella skulder (som en skatt)

 • "Anklagelserna mot dödsboet"
  synonym:
 • ladda

9. (psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea or person or object

 • "Freud thought of cathexis as a psychic analog of an electrical charge"
  synonym:
 • cathexis
 • ,
 • charge

9. (psykoanalys) den libidinala energin som investeras i någon idé eller person eller objekt

 • "Freud tänkte på kathexis som en psykisk analog till en elektrisk laddning"
  synonym:
 • cathexis
 • ,
 • ladda

10. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

10. Det snabba släppet av ett lager av affektiv kraft

 • "De fick en bra smäll av det"
 • "Vilken stövel!"
 • "Han fick en snabb brådska av att injicera heroin"
 • "Han gör det för sparkar"
  synonym:
 • smäll
 • ,
 • känga
 • ,
 • ladda
 • ,
 • rusa
 • ,
 • spola
 • ,
 • spänning
 • ,
 • sparka

11. Request for payment of a debt

 • "They submitted their charges at the end of each month"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • billing

11. Begäran om betalning av en skuld

 • "De lämnade in sina anklagelser i slutet av varje månad"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • fakturering

12. A formal statement of a command or injunction to do something

 • "The judge's charge to the jury"
  synonym:
 • commission
 • ,
 • charge
 • ,
 • direction

12. Ett formellt uttalande om ett kommando eller föreläggande att göra något

 • "Domarens anklagelse till juryn"
  synonym:
 • kommissionen
 • ,
 • ladda
 • ,
 • riktning

13. An assertion that someone is guilty of a fault or offence

 • "The newspaper published charges that jones was guilty of drunken driving"
  synonym:
 • accusation
 • ,
 • charge

13. Ett påstående om att någon gör sig skyldig till ett fel eller brott

 • "Tidningen publicerade anklagelser om att jones var skyldig till rattfylleri"
  synonym:
 • anklagelse
 • ,
 • ladda

14. Heraldry consisting of a design or image depicted on a shield

  synonym:
 • charge
 • ,
 • bearing
 • ,
 • heraldic bearing
 • ,
 • armorial bearing

14. Heraldik bestående av en design eller bild avbildad på en sköld

  synonym:
 • ladda
 • ,
 • lager
 • ,
 • heraldiskt bärande
 • ,
 • vapenlager

15. A quantity of explosive to be set off at one time

 • "This cartridge has a powder charge of 50 grains"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • burster
 • ,
 • bursting charge
 • ,
 • explosive charge

15. En mängd sprängämne som ska avfyras på en gång

 • "Denna patron har en pulverladdning på 50 grains"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • burster
 • ,
 • sprängladdning

verb

1. To make a rush at or sudden attack upon, as in battle

 • "He saw jess charging at him with a pitchfork"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bear down

1. Att göra en rusning vid eller plötslig attack mot, som i strid

 • "Han såg jess ladda mot honom med en höggaffel"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • bära ner

2. Blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against

 • "He charged the director with indifference"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • accuse

2. Skylla för, göra anspråk på fel eller dåligt uppförande mot

 • "Han anklagade regissören för likgiltighet"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • anklaga

3. Demand payment

 • "Will i get charged for this service?"
 • "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bill

3. Kräva betalning

 • "Kommer jag att debiteras för den här tjänsten?"
 • "Vi fakturerades för 4 nätter på hotellet, även om vi bodde bara 3 nätter"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • räkning

4. Move quickly and violently

 • "The car tore down the street"
 • "He came charging into my office"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • shoot
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • charge
 • ,
 • buck

4. Rör dig snabbt och våldsamt

 • "Bilen rev ner gatan"
 • "Han kom in på mitt kontor"
  synonym:
 • riva
 • ,
 • skjuta
 • ,
 • skjuta ner
 • ,
 • ladda
 • ,
 • bock

5. Assign a duty, responsibility or obligation to

 • "He was appointed deputy manager"
 • "She was charged with supervising the creation of a concordance"
  synonym:
 • appoint
 • ,
 • charge

5. Tilldela en plikt, ett ansvar eller en skyldighet att

 • "Han utsågs till biträdande chef"
 • "Hon anklagades för att övervaka skapandet av en överensstämmelse"
  synonym:
 • utse
 • ,
 • ladda

6. File a formal charge against

 • "The suspect was charged with murdering his wife"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • lodge
 • ,
 • file

6. Lämna in en formell åtal mot

 • "Den misstänkte åtalades för att ha mördat sin fru"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • loge
 • ,
 • fil

7. Make an accusatory claim

 • "The defense attorney charged that the jurors were biased"
  synonym:
 • charge

7. Gör ett anklagande påstående

 • "Försvarsadvokaten anklagade att jurymedlemmarna var partiska"
  synonym:
 • ladda

8. Fill or load to capacity

 • "Charge the wagon with hay"
  synonym:
 • charge

8. Fyll eller ladda till kapacitet

 • "Ladda vagnen med hö"
  synonym:
 • ladda

9. Enter a certain amount as a charge

 • "He charged me $15"
  synonym:
 • charge

9. Ange ett visst belopp som en avgift

 • "Han laddade mig $15"
  synonym:
 • ladda

10. Cause to be admitted

 • Of persons to an institution
 • "After the second episode, she had to be committed"
 • "He was committed to prison"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • institutionalize
 • ,
 • institutionalise
 • ,
 • send
 • ,
 • charge

10. Orsak att bli insläppt

 • Av personer till en institution
 • "Efter det andra avsnittet var hon tvungen att vara engagerad"
 • "Han var inlagd i fängelse"
  synonym:
 • begå
 • ,
 • institutionalisera
 • ,
 • skicka
 • ,
 • ladda

11. Give over to another for care or safekeeping

 • "Consign your baggage"
  synonym:
 • consign
 • ,
 • charge

11. Ge över till annan för vård eller förvaring

 • "Sända ditt bagage"
  synonym:
 • försändelse
 • ,
 • ladda

12. Pay with a credit card

 • Pay with plastic money
 • Postpone payment by recording a purchase as a debt
 • "Will you pay cash or charge the purchase?"
  synonym:
 • charge

12. Betala med kreditkort

 • Betala med plastpengar
 • Skjuta upp betalningen genom att registrera ett köp som en skuld
 • "Kommer du att betala kontant eller debitera köpet?"
  synonym:
 • ladda

13. Lie down on command, of hunting dogs

  synonym:
 • charge

13. Lägg dig på kommando, av jakthundar

  synonym:
 • ladda

14. Cause to be agitated, excited, or roused

 • "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
  synonym:
 • agitate
 • ,
 • rouse
 • ,
 • turn on
 • ,
 • charge
 • ,
 • commove
 • ,
 • excite
 • ,
 • charge up

14. Orsaka att bli upprörd, upphetsad eller upphetsad

 • "Talaren laddade upp folkmassan med sina inflammatoriska kommentarer"
  synonym:
 • agitera
 • ,
 • väcka
 • ,
 • slå på
 • ,
 • ladda
 • ,
 • kommutera
 • ,
 • upphetsa
 • ,
 • ladda upp

15. Place a heraldic bearing on

 • "Charge all weapons, shields, and banners"
  synonym:
 • charge

15. Placera en heraldisk bäring på

 • "Ladda alla vapen, sköldar och banderoller"
  synonym:
 • ladda

16. Provide (a device) with something necessary

 • "He loaded his gun carefully"
 • "Load the camera"
  synonym:
 • load
 • ,
 • charge

16. Förse (en enhet) med något nödvändigt

 • "Han laddade sin pistol försiktigt"
 • "Ladda kameran"
  synonym:
 • belastning
 • ,
 • ladda

17. Direct into a position for use

 • "Point a gun"
 • "He charged his weapon at me"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • level
 • ,
 • point

17. Direkt in i en position för användning

 • "Peka en pistol"
 • "Han laddade sitt vapen mot mig"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • nivå
 • ,
 • punkt

18. Impose a task upon, assign a responsibility to

 • "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • saddle
 • ,
 • burden

18. Ålägga en uppgift, tilldela ett ansvar att

 • "Han anklagade henne för att städa upp alla filer under helgen"
  synonym:
 • ladda
 • ,
 • sadel
 • ,
 • börda

19. Instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence

  synonym:
 • charge

19. Instruera (en jury) om lagen, dess tillämpning och bevisvägning

  synonym:
 • ladda

20. Instruct or command with authority

 • "The teacher charged the children to memorize the poem"
  synonym:
 • charge

20. Instruera eller befalla med auktoritet

 • "Läraren ålade barnen att memorera dikten"
  synonym:
 • ladda

21. Attribute responsibility to

 • "We blamed the accident on her"
 • "The tragedy was charged to her inexperience"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • charge

21. Tillskriva ansvar till

 • "Vi skyllde olyckan på henne"
 • "Tragedin anklagades för hennes oerfarenhet"
  synonym:
 • skylla
 • ,
 • ladda

22. Set or ask for a certain price

 • "How much do you charge for lunch?"
 • "This fellow charges $100 for a massage"
  synonym:
 • charge

22. Ställ in eller fråga efter ett visst pris

 • "Hur mycket tar du betalt för lunch?"
 • "Den här killen tar $100 för en massage"
  synonym:
 • ladda

23. Cause formation of a net electrical charge in or on

 • "Charge a conductor"
  synonym:
 • charge

23. Orsaka bildning av en elektrisk nettoladdning i eller på

 • "Ladda en konduktör"
  synonym:
 • ladda

24. Energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge

 • "I need to charge my car battery"
  synonym:
 • charge

24. Aktivera ett batteri genom att leda en ström genom det i motsatt riktning mot urladdning

 • "Jag måste ladda mitt bilbatteri"
  synonym:
 • ladda

25. Saturate

 • "The room was charged with tension and anxiety"
  synonym:
 • charge

25. Mätta

 • "Rummet var laddat med spänning och ångest"
  synonym:
 • ladda

Examples of using

What do they charge for room and board?
Vad tar de betalt för rum och kost?
"Link, I need you." "Finally! I'll take off my clothes!" "Not in that sense, silly. Today is father's birthday!" "The King has a birthday?!" "Yes. You'll be in charge of the decorations and I'll invite the guests!"
"Länk, jag behöver dig." "Äntligen! Jag tar av mig kläderna!" "Inte i den meningen, dumt. Idag är det fars födelsedag!" "Kungen fyller år?!" "Ja. Du kommer att ansvara för dekorationerna och jag bjuder in gästerna!"
He is going to take charge of a project concerning the future of the company.
Han kommer att ta hand om ett projekt som rör företagets framtid.